Kemterm
... on avatud kõigile huvilistele, eeskätt probleemsete ja juurdunud eestikeelseid vasteid mitte omavate keemia-alaste terminite otsimiseks ja lisamiseks
... ei ole mõeldud üldlevinud terminite jaoks (nt. benseen, vask jmt). Selliseid termineid otsige mõnest allikast kemtermi viidete lehel ja ärge palun siia lehele sisestage!.

Lisa/muuda termin

Keemia-alased terminid
ID Inglise Eesti Valdkond Kommentaar
137 at line analysis Analüütika Ivo: Tööstusprotsesside analüüsis selline olukord, kus analüüsiseade asub tootmisliini kõrval (kuid mitte on-line), mitte laboris
183 override üld
251 scale-up tehnoloogia
285 integral performance metroloogia (Jörgen küsib). Nagu oleks standardhälve, kasutatakse sellega läbisegi. "Integral performance: The integral performance is defined as a measure of the working accuracy of the CEM. The integral performance is derived from the differences in pairs of measured values of the determinand by the CEM and reference method. There must be a sufficient number of paired measurements spread over the period of unattended operation. It is calculated according to the formula for standard deviations."
303 path analysis, traversal analysis analüütika/seire (Jörgen küsib:) mõõtmine mõõtejoonel, näiteks optilise läbitavuse põhjal, oluline on just see, et mõõtejoon on pikk, põiki läbi korstna, vastandina "punktanalüüsile", kus see on väga lühike. "mõõtmine (pikal) mõõtejoonel" ? :)
304 couplant
317 multi-component analysis analüütika Jörgen: kas on head väljendit?
332 nefa
346 syringeability
350 teichoic
378 educt
380 rho-axis mehtod
396 resuspendability Jüri Ruut: taassuspendeeritavus?
408 up-forward flow Ivo: kui saaks rohkem konteksti, siis ehk suudaks mõne vaste välja mõelda...
411 reciprocative
419 nutraceutical üld Mariliis: Tegemist on ühendsõnaga: nutritional + pharmaceutical. Ma pakuks apteegihaps.
422 fast protein liquid chromatography kromatograafia Ivo: oleks vaja rohkem konteksti Ene:nimetatakse valkude puhastamise meetodite hulgas
443 direct bond Ivo: kas oleks võimalik anda rohkem konteksti? Siis saaks võibolla mõne vaste leida...
517 PEGylation orgaanika
645 OPD
646 optical path delay
657 chemical end
679 wet prime
668 chloraxin üld Koit: jätaks tõlkimata, sest see on kloramfenikooli sisaldava ravimi kommertsnimetus
670 stripping process
671 molecular path
684 short path Tõlke pakkumiseks oleks vaja rohkem konteksti
686 suspensibility
691 Docosahexaenoic
694 unit formula farmakoloogia
695 heat flow
697 simultaneous distillation-extraction (SDE) tehnoloogia
698 multistage countercurrent distribution
701 lipidated vancosamine moiety The pseudoaglycone impurity is derived from hydrolysis of the lipidated vancosamine moiety of telavancin and the aglycone impurity is derived from the hydrolysis of the glucose moiety of telavancin
702 disodium cocoamphodiacetate Kosmeetika Saadakse kookospähkli õlist.
743 bulk
725 khellin
568 trap to trap destillation orgaanika
774 titer factor analüütika Titration solution correction factor
929 density functional theory füüsikaline keemia
777 emitter potential massispektromeetria ESI-MS
778 shield potential massispektromeetria ESI-MS
932 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione
933 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione
42 modular materials kristallograafia modulaarmaterjalid? Moodulmaterjalid?
158 host-guest interaction "peremees-külaline" vastasmõju üld
588 evanescent wave (elektromagnetiline) mitteleviv sumblaine spektroskoopia
930 totally porous sorbent particle (läbivalt) poorne sorbendi osake kromatograafia
86 downgrade (millegi) tähtsuse või staatuse vähenemine üld Nt. The hurricane was downgraded to a tropical storm.
559 selected ion chromatogram (selekteeritud ioonide kromatogramm) kromatograafia Koit: Murray 2013 (http://dx.doi.org/10.1351/PAC-REC-06-04-06) sellist terminit ei kasuta. vt. selected ion monitoring (SIM) ja extracted ion chromatogram (EIC)
610 treatment train (vee) käitlusahel veetehnoloogia
27 containment -piir üld Karmen: palju tõlkevariante, mõtteid saab viitest http://mt.legaltext.ee/esterm/
549 screening 1. Varjestamine; 2. Sõelanalüüs füsikaline keemia, analüütiline keemia
607 fluorescent in situ hybridisation (FISH) in situ fluorestsentshübridisatsioon geenitehnoloogia
518 atomic radius aatomraadius aine ehitus
186 MALDI abimaatriksiga laserdesorptsioon-ionisatsioon analüütika
388 abrasive materials abrasiivsed materjalid materjaliteadus
310 absolute absoluut lõhnaained Eeterlik õli, mis on saadud kaheastmelisel ekstraktsioonil.
117 adduct ion aduktioon, liit-ioon analüütika Tõiv: liit-ioon? MS-s olen siiamaani tõlkinud 'sodium adducti' just naatriumi liit-iooniks. Ivo: hea mõte!
740 time-domain spectrum aeglahutusega spekter spektroskoopia
412 aggregative agregatiivne füüsikaline keemia
345 aggregative stability agregatiivne püsivus füüsikaline keemia
445 acrylate akrülaat orgaanika
170 acceptor number aktseptorarv füüsikaline keemia Ivo: aktseptorarv või aktseptornumber?
729 under-utilized alakasutatud üld
147 subunit alaühik biokeemia "alaühik" on korrektsem kui üsna levinud termin "subühik" Ivo: kas poleks parem "Alamühik", siis jääks ära võimalik ebaõige seostamine sõnaga "ala"
626 aliquote alikvoot analüütika
192 alkaloid alkaloid orgaanika
305 alkene alkeen orgaanika
737 alkoxy alkoksü orgaanika
689 allosteric allosteeriline biokeemia
309 allotropy allotroopia üld
473 allotropic modifications allotroopsed teisendid anorgaanika
291 bottom-up proteomics alt-üles proteoomika bioorgaanika
741 aluminium alumiinium üld
663 Aluminosilicate, alumosilicate alumosilikaat anorgaanika Kas on alumiiniumsilikaat või alumiinosilikaat? Ivo: minu teada on see sama asi, mis alumosilikaat
329 base alus üld
571 base catalysis alusekatalüüs füüsikaline keemia
574 amphiprotic amfiprotoonne üld
427 amino acid L-lysine aminohape L-lüsiin valgud aitab taastada herpes simplexi ja muskleid
748 aminopropyl aminopropüül orgaanika
282 amperometric detector amperomeetriline detektor analüütika (kromatograafia)
286 analysis function analüüsifunktsioon metroloogia (Jörgen küsib). Talupojamõistus ütleks, et "kaliibrimiskõver", aga 2. märkus paneb seda justkui pahaks. "Analysis function: Statistical relationship between the starting variable (signal measured) of the measuring system and the associated measurement result (measured value) simultaneously determined at the same point of measurement using a standard method of reference measurement. NOTE 1: The analysis function is normally calculated using linear regression. NOTE 2: ISO 10155 uses the term "calibration function" instead of "analysis function". This use of the term "calibration function" conflicts with other ISO standards (for example, ISO 6879) and VDI. Within MCERTS, the term "analysis function" is used to avoid such inconsistencies.
501 analytical run analüüsitsükkel analüütika
35 Analyte Analüüt analüütika
456 analytical grade analüütilise puhtusega üld
124 data set andmekomplekt, andmemassiiv üld
407 anhydride anhüdriid orgaanika
463 aniline aniliin orgaanika
560 anion receptor anioonretseptor, anioontundlik retseptor supramolekulaarne keemia
241 inorganic anorgaanilne üld Eesti keeles ei ole sõna inorgaaniline
462 apatite apatiit anorgaanika
726 apoptosis apoptoos biokeemia
299 aromatic bond aromaatne side orgaanika
595 aromatic structure aromaatne struktuur orgaanika
386 aromatics aromaatsed ühendid orgaanika
130 aromaticity aromaatsus
311 asbestos asbest anorgaanika
410 azo- aso- orgaanika
434 associate assotsiaat füüsikaline keemia
119 APCI, atmospheric pressure chemical ionization atmosfäärirõhuline keemiline ionisatsioon analüütika Koit: keemiline ionisatsioon atmosfäärirõhul?
505 atomizer atomisaator analüütika
528 acetonitrile atsetonitriil üld
476 acetone atsetoon orgaanika
477 Acetone dimethyl acetal atsetooni dimetüülatsetaal orgaanika
180 headspace aurufaas analüütika Ivo: Baasmõiste terve rea prooviettevalmistusmeetodite juures. "Aurufaas" on ilusa kõlaga, aga maru mittespetsiifiline ja võib põhjustada arusaamatusi. "Pearuum" jälle on veider. (Jörgen:) pealisõhk/pealisgaas/pealisruum ?
169 injector aurusti aparatuur (kromatograafia) Ivo: kõlab ilusti ja on ka reaalselt kasutuses. Puuduseks on vast see, et kontekstiväliselt pole üldse aru saada, millega tegemist. "Sisestussüsteem" on selgelt kohmakam. Äkki sobiks "sisesti"? (Karmen) Jüri Ruut: GC jaoks OK, HPLC-s ei auru midagi. HPLC (ja miks ka mitte GC) jaoks "injektor"?
6 LoD, limit of detection avastamispiir analüütika
716 limit of detection avastamispiir analüütika
151 baseline baasijoon, nulljoon, põhijoon analüütika
217 baseline drift baasijoone triiv analüütika
232 gasoline, petrol bensiin üld
420 block buffer blokeerimispuhver Ivo: oleks vaja rohkem konteksti, et omistada valdkond.
360 bromine broom anorgaanika
511 butylmethylimidazolium, BMIM butüülmetüülimidasoolium, BMIM orgaanika
221 Dansyl Dansüül orgaanika 5-dimetüülaminonaftaleen-1-sulfonüül
181 endcapped deaktiveeritud polümeeriahelaga analüütika (kromatograafia) Jüri Ruut: 2005/344/EÜ, eurotõlkijatelt
300 degasser degasaator analüütika (kromatograafia)
730 degrade degradeeruma, lagunema; degradeerima, lagundama üld
175 deconvolution dekonvolutsioon matemaatika Ivo: Keemikud enamasti seda vastet kasutavad
759 deprotonated molecule deprotoneeritud molekul analüütika Massispektromeetrias ioon [M-H]-
567 deprotonation deprotoneerumine, deprotoneerimine üld
199 derivative derivaat orgaanika matemaatikas on see ka tuletis
361 desaggregation desagregatsioon füsikaline keemia
594 detonation number detonatsiooni arv tehnika
209 diffusion difusioon füüsikaline keemia
446 diffuse double layer difuusne kaksikkiht elektrokeemia
8 diode array dioodrivi analüütika
731 diode array detection dioodrividetekteerimine analüütika
727 diode array detector dioodrividetektor analüütika
325 dissociation constant dissotsiatsioonikonstant üld
148 domain domeen biokeemia, infotehnoloogia domeen ja doomen on tunnustatud eestikeelsed sõnad, domään aga mitte
160 donor number doonorarv füüsikaline keemia
630 dispenser dosaator analüütika
629 dispense doseerima analüütika
666 imprecision ebatäpsus metroloogia The random dispersion of a set of replicate measurements and/or values expressed quantitatively by a statistic, such as standard deviation or coefficient of variation. [CLSI]
767 forward osmosis edastav osmoos tehnoloogia separatsiooniprotsess milles lahusest eraldub vesi osmootilise rõhu tõttu läbi selektiivse membraani kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse mille kontsentratsiooni taset pidevalt taastatakse
616 guard column eelkolonn kromatograafia
478 precursor ion eellasioon analüütika
576 parent ion eellasioon massispektromeetria
247 fit for purpose eesmärgile vastav üld
272 essential oil, volatile oil, ethereal oil, oil of ... eeterlik õli üld
357 effluent efluent kromatograafia Ivo: anglitsism, aga ajab asja ära.
609 desiccator eksikaator üld
564 pre-extraction spiking ekstraheerimise-eelne rikastamine analüütika
570 pre-extraction spiked sample ekstraheerimise-eelselt rikastatud proov analüütika
561 post-extraction spiking ekstraheerimise-järgne rikastamine analüütika
565 post-extraction spiked sample ekstraheerimise-järgselt rikastatud proov analüütika
248 extractable solution ekstraheeritav lahus üld
757 extractant ekstrahent analüütika http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=ekstrahent
461 extraction ekstraktsioon aparatuur
711 mercury drop electrode elavhõbe-tilkelektrood elektrokeemia
696 Electro-spinning Elektro-ketrus Üld
293 electrochemical array detector elektrokeemiline jadadetektor analüütika (kromatograafia)
577 coulometric array detector elektrokeemiline jadadetektor, kulonomeetriline jadadetektor analüütika
226 electrolysis elektrolüüs füüsikaline keemia
225 electrolyte elektrolüüt füüsikaline keemia
267 electron balance elektronbilans üld
431 electronegativity elektronegatiivsus aine ehitus
425 electronic excitation elektronergastus spektroskoopia
418 electroneutrality elektroneutraalsus füüsikaline keemia
521 electron ionization elektronionisatsioon massispektromeetria
520 electron impact ionization elektronionisatsioon, elektronlöök-ionisatsioon massispektromeetria
391 electron probe microanalysis elektronsond-mikroanalüüs analüütika
23 electrospray elektropihustus analüütika
206 electrospray ionization (ESI) elektropihustus-ionisatsioon analüütika MS
623 elute elueerima, välja pesema kromatograafia
772 eluting power elueeriv jõud kromatograafia
622 elution solvent eluent kromatograafia
9 stock solution emalahus analüütika Kasutatakse ka stokklahus ja lähtelahus, aga emalahus on justkui kohasem
126 mother liquour emalahus süntees
654 En number En arv metroloogia
734 enantiomeric excess (ee) enantiomeerne liig orgaanika
573 Root Mean Square Error of Prediction (RMSEP) ennustamise, standardhälve, ennustamise ruutkeskmine hälve analüütika
343 enthalpy entalpia füüsikaline keemia
487 epoxide epoksiid orgaanika
724 separate eraldama, eralduma üld
395 ethanol etanool orgaanika
481 ethyl-methylimidazolium, EMIM etüülmetüülimidasoolium, EMIM orgaanika
288 evaluation evalueerimine, hindamine, (omadusele) väärtuse omistamine biokeemia, analüütika
149 Faraday cup Faraday detektor aparatuur
491 phenetyl fenetüül orgaanika
490 phenoxy fenoksü orgaanika
430 fluorescence quenching fluerestsentsi kustumine spektroskoopia
581 microfluidic chip fluidik-mikrokiip Analüütika TTÜ teadlaste pakutud termin
677 Fluorocarbon Fluoreeritud süsivesinik orgaanika
550 fluorescence quenching fluorestsentsi kustutamine spektroskoopia
566 collisional quenching (of fluorescence) fluorestsentsi põrkeline kustutamine spektroskoopia
106 background foon, taust üld
557 formate formaat üld
173 fortification fortifitseerimine analüütika
467 phosphate fosfaat anorgaanika
230 photo- foto- üld
591 Photobleaches fotopleegitid spektroskoopia (eeldades, et wikipedia jutt fotopleegituse kohta on adekvaatne) on tegemist ainetega, mis reageerivad valguse mõjul fluorofoorsete rühmadega? kas keegi oskab mõned näited tuua?
590 photobleaching fotopleegitus, fotopleekimine spektroskoopia wikipedia järgi: fotopleegitus on fluorofoori fotokeemiline hävinemine. fotopleekimine võib asju keeruliseks teha, kuna valgus mis on vajalik fluorestsensi ergastamiseks hävitab samal ajal fluorofoore. http://en.wikipedia.org/wiki/Photobleaching
258 moiety fragment orgaanika
745 phthalate ftalaat orgaanika
644 FTIR FTIR spektroskoopia Ivo: ka eestikeelses tekstis kasutatakse sageli lühendit FT-IR
596 gaseous substances gaasilised ained üld
531 gamma-hydroxybutyric acid (GHB) gamma-hüdroksüvõihape (4-hüdroksübutaanhape) orgaanika
647 glyphosate glüfosaat orgaanika
674 gluconic acid glükoonhape üld
389 glucose glükoos orgaanika
651 Glucoronolactit Glükoronolaktoon
375 glycerol, glycerin, glycerine glütserool, glütseriin orgaanika
359 sintering graanulite kuumpressimine materjaliteadus
681 to run a gradient gradientre˛iimis eraldama kromatograafia
706 Guanylurea dinitramide Guanüüluurea dinitramiid orgaanika
659 light scattering detector hajuvalguse detektor kromatograafia
253 halogen bonding halogeenside üld mittekovalentne (Lewise happe-aluse tüüpi) vastasmõju halogenorühmade ja elektronpaaridoonorite vahel
482 acid-base titration happe-aluse tiitrimine analüütika Ivo: lihtne asi, aga ei ole päris hea see eestikeelne vaste ...
Jüri Ruut: Neutralisatsioontiitrimine?
722 acid detergent fiber happedetergentkiud tehnoloogia
572 acid catalysis happekatalüüs füüsikaline keemia
261 acid-base properties happelis-aluselised omadused üld Ivo: lihtne asi, aga küllalt keerukas tõlkida. Happe-aluse omadused ja hape-alus omadsued on justkui veel viletsamad.
662 acid-base equilibria happelis-aluselised tasakaalud üld
377 branching hargnemine orgaanika
451 hydrophobic charge-induction chromatography hĆ¼drofoobse laengu-induktsiooni kromatograafia kromatograafia HiThanks for your interest and nice setousgigns. Since the apparatus and the laser were the college properties, it is now displayed at the college and anyone could do some tests with it.The laser was a 1.5 watt red laser with a laminar beamI tried to put the beam over but the torsion balance works only on a horizontal movements. It is very sensitive and can detect a force of less than 100 millionths of a Newton.I am starting a book to explain more and will post parts every week, I hope.Louis
468 heteroconjugate heterokonjugaat füüsikaline keemia
466 heteroconjugation heterokonjugatsioon füüsikaline keemia
53 Homogeneity Homogeensus analüütika
465 homoconjugate homokonjugaat füüsikaline keemia
464 homoconjugation homokonjugatsioon füüsikaline keemia
455 hydrophobic interaction chromatography hüdrofoobse interaktsiooni kromatograafia kromatograafia
593 hydrolysate hüdrolüsaat orgaanika
384 hyperconjugation hüperkonjugatsioon orgaanika
352 hypochlorite hüpoklorit anorgaanika
123 warning line häirejoon analüütika Kontrollkaardi joon, millest üle minevat tulemust ei loeta veel kontrolli alt väljas olevaks, kuid siiski küsitavaks, ning rakendatakse ennetavaid meetmeid
133 immersion chiller (immersion cooler) immersioonjahuti aparatuur Jahutusseade, mille jahutuselement on painduva lohvi otsas ja on jahutatavasse lahusesse sukeldatav
252 impedance impedants elektrokeemia
31 ICP, Inductively Coupled Plasma induktiivplasma aparatuur Siinpakutu on sujuvam, kui "induktiivsidestatud plasma"
125 instrumental blank instrument-tühiproov analüütika
354 ionization ionisatsioon üld
641 ion suppression ionisatsiooni pärssimine kromatograafia
642 ion enhancement ionisatsiooni võimendamine kromatograafia
294 ion source ioonallikas analüütika (MS) Jüri Ruut: iooniallikas? Allikas ise ei ole iooniline.
280 ion trap mass spectrometer ioonlõks-massispektromeeter aparatuur
578 ion pair ioonpaar füüsikaline keemia
693 ionic polymer ioonpolümeer orgaanika/analüütika Polümeersed ühendid mis sisaldavad ioonseid või ionogeenseid rühmi. Klassifikatsioon hõlmab vastavalt IUPAC-ile nii ioniite kui ka erinevaid elektroaktiivseid polümeere ja nende metallikomposiite (Tõiv)
414 ionic strength ioontugevus füüsikaline keemia
237 ionic liquid ioonvedelik üld Tihti kasutatakse mõistet ioonne vedelik. Pakuks ühesõnalist varianti.
39 Characterization Iseloomustamine, karakteriseerimine analüütika
289 isobutylene isobutüleen orgaanika
296 Isobutyraldehyde Isobutüraal, isobutüüraldehüüd orgaanika
198 isoelectric focusing (IEF) isoelektriline fokuseerimine biokeemia
562 isovaleric acid isopalderjanhape orgaanika
385 isotope dilution isotooplahjendus analüütika
664 isotope pattern isotoopmuster massispektromeetria
442 isotope ratio mass spectrometer isotoopsuhte-massispektromeetria analüütika
265 ground jahvatatud (1), lihvitud (2), põhi- (3) üld ground powder - jahvatatud pulber; ground joint - normaallihv; ground state - põhiolek
168 split ratio jaotussuhe, proovijaotus-suhe analüütika (kromatograafia) Ivo: pole ideaalne
264 frit jäik filtrielement, klaasfilter, klaasfiltrielement, fritt aparatuur
91 Traceability Jälgitavus metroloogia
273 sequence järjend analüütika Koit: proovide automaatsisestajale ette antud tööde (proovide) järjekord. Kas seda mõistet muus kontekstis ette tuleb? Geneetikas: (nukleotiidne) järjestus
770 multiple-stage mass spectrometry (MSn) järjestik-massispektromeetria analüütika Termin hõlmab ka tandem-massispektromeetreid.
313 maximum residue limit, MRL jääkide piirnormid analüütika samuti maximum residue level
116 charge residue model jääklaengu mudel analüütika
554 mapping kaardistamine mikroskoopia
238 coeluting, co-eluting kaasaelueeruv, kooselueeruv analüütika (kromatograafia)
200 double-junction electrode kahe vedelik-vedelik piirpinnaga elektrood, topeltpiirpinnaga elektrood füüsikaline keemia kohmakas Ivo: ehk sobiks topeltpiirpinnaga elektrood? Karmen: "topeltmembraaniga klaaselektrood" oleks sisuline Meelis: 'Topeltsiirdega elektrood', või on see liiga eksitav ja viitab pigem pooljuhtstruktuurile?
586 disubstituted kahekordselt asendatud orgaanika
271 deprotection kaitse eemaldamine, kaitsva rühma eemaldamine orgaanika
409 double layer kaksikkiht elektrokeemia
38 Calibration Kalibreerimine metroloogia
585 Root Mean Square Error of Calibration (RMSEC) kalibreerimise standardhälve, kalibreerimise ruutkeskmine hälve analüütika
270 span gas Kalibreerimisgaas mõõteulatuse määramiseks analüütika Jörgen: Estermis "võrdlusgaas". 1999/96/EC: "The calibration shall be checked by using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80 % of full scale of the measuring range." ISO 12039:2001(E): "gas used to adjust and check a specific point on a calibration curve". Kas "punktkaliibrimisgaas" kõlaks mõistlikumalt ? Ivo: usun, et saan aru, mis see on, aga ilusat lühikest terminit ei oska Eesti keeles küll pakkuda. Usun, et seda terminit sisaldavad tekstid tuleks eesti keeles nii kirjutada, et see sõna ei jääks terminina sisse. Jörgen: "mõõteulatus" peaks olema ju see "measuring range" ? Kui on, siis ei tohiks ta iseendast 80% olla.
635 standard curve, calibration curve kalibreerimiskõver analüütika Jüri Ruut: Esterm pakub "standard curve" vasteks "standardkõver", samas on "kalibreerimiskõver" täitsa olemas. "Standardkõver" ei sobi kohe üldse.
194 capillary electrophoresis, CE kapillaarelektroforees analüütika
210 carbide karbiid anorgaanika
512 curtain gas kardingaas aparatuur
358 front end kasutajaliides üld
382 catalysis katalüüs tehnoloogia
316 limescale, lime katlakivi üld harvemini scale
Jüri Ruut: "lime" on pigem "lubi"
650 test-tube katsuti, katseklaas üld Keemias on levinud katseklaas, meditsiini alal kasutatakse katsuti.
2 eppendorf katsuti, plastiktuub biokeemia Ivo: Kommenteerige! Eppendorf on ainult ühe tootja nimi - miks leiutada jalgratast, need tuubid on meedikutelt juba ammu nime saanud - katsutid. Maarja: http://www.biokeemiaselts.ee/?mid=9&lang=et - tuubik, mikrotuub
201 chemical ionization keemiline ionisatsioon analüütika MS
97 Validity Kehtivus üld
52 Expiry date Kehtivusaeg analüütika Jüri Ruut: säilimis(täht)aeg, kui kemikaalidest räägitakse?
643 chemical storage cabinet kemikaalide hoiukapp labor
532 ketamine ketamiin orgaanika
687 beamsplitter kiirelõhesti IR spektroskoopia
328 accelerator mass spectrometer kiirendus-massispektromeeter analüütika
205 fast atom bombardment (FAB) kiirete aatomitega pommitamine analüütika
224 flash-chromatography kiirkromatograafia analüütika
228 flash pyrolysis kiirpürolüüs analüütika
703 rate constant kiiruskonstant füüsikaline keemia
340 binder kilemoodustaja orgaanika
344 kinetic stability kineetiline püsivus füüsikaline keemia
338 qualifier ion kinnitav ioon massispektromeetria
45 Confirmation Kinnitus analüütika
449 chiral kiraalne orgaanika vintjas?
138 fiber-opic kiudoptiline analüütika
934 Fiber coupler Kiudsidesti Optika
773 chloramphenicol kloramfenikool üld
688 amount kogus keemia
569 pooled standard deviation kogutud standardhälve metroloogia
398 on-site kohapealne üld
370 flask kolb aparatuur
628 piston kolb, kolb- kromatograafia
600 piston burette kolb-bürett analüütika
627 positive displacement pipette kolbpipett analüütika
599 manifold kollektror aparatuur
582 triple quadrupole kolmekordne kvadrupool massispektromeetria
584 trisubstituted kolmekordselt asendatud orgaanika
178 column bleed kolonni foon analüütika (kromatograafia)
74 column overload kolonni ülelaadumine, kolonni ülekoormamine kromatograafia
108 pre-column kolonnieelne analüütika (kromatograafia)
109 post-column kolonnijärgne analüütika (kromatograafia) Näiteks post-column derivatisation - kolonnijärgne derivatiseerimine
633 column oven kolonnitermostaat, kolonniahi kromatograafia Jüri Ruut: Esterm pakub "kolonnahi". "Kolonniahi" ehk veel, aga temperatuuri hoidmise aspekt on minu arust siinkohal olulisem. Koit: GC korral sobiks ahi paremini, sest temp vaja muuta, LC korral termostaat. "Kolonnahi" oleks justkui "kolonnikujuline ahi", mis siinkohal ei sobi.
710 uncompensated resistance kompenseerimata takistus elektrokeemia
339 complexing agent komplekseeriv agent anorgaanika
321 complexometry kompleksonomeetria analüütika
402 complexonometry kompleksonomeetria analüütika
308 complex compound kompleksühend anorgaanika
193 conjugation konjugatsioon orgaanika
484 contact ion pair kontaktioonpaar füüsikaline keemia
122 control line kontrolljoon analüütika Kontrollkaardil joon, millest üle minevat tulemust kontrolli alt väljas olevaks
121 control chart kontrollkaart analüütika
46 Control material Kontrollmaterjal analüütika
113 checklist kontrollnimekiri üld
40 Check sample Kontrollproov analüütika
89 Testsample Kontrollproov analüütika
401 Cobalt Naphthenate koobaltnaftenaat anorgaanika
553 Multiplier Kordisti Aparatuur
63 Precision Kordustäpsus metroloogia
75 Repeatability Korduvus analüütika
229 blast-furnace, founding furnace kõrgahi tehnoloogia
376 blast furnace process kõrgahjuprotsess tehnoloogia
165 high throughput screening kõrgjõudlus-skriining analüütika Ivo: liiga julge? "screening" on seni enamasti "skriining"-uks tõlgitud. "sõelumine" ja "sõeluuring" on ka variandid, aga jäävad vist veidi mitmemõtteliseks. Hedi: "kiirsõeluuring" on bioorgaanikute seas juba üsnagi levinud. Koit: screening tõlgitakse enamasti sõelumiseks, throughput vasteks ütleb Esterm tootlikkus. Sisu poolest on tootlikkus õige sõna.
608 stopcock korkkraan üld
76 Reproducibility Korratavus analüütika
721 corrosive korrosiivne, korrodeeriv, sööbiv
392 corrosion korrosioon elektrokeemia
669 minor component kõrvalkomponent üld
337 covalent molecular kovalentne molekulaarne
713 Seeding Kristallidega nakatamine süntees
470 crystal lattice kristallivõre aine ehitus
12 chromatographic run kromatografeerimise tsükkel analüütika (kromatograafia) Ivo: pole vist ideaalne Koit: kromatograafiline jooks (tahab veidi harjumist, aga võiks sobida)
712 chromatogram kromatogramm kromatograafia
244 xylene ksüleen orgaanika
214 xylosyl ksülosüül orgaanika ksüloosi jääk radikaali või asendusrühmana
762 dried blood spot kuivanud vereplekk biomed Ivo: see tõlge on kehvapoolne
513 drying oven kuivatuskapp üld
213 glovebox kuivkapp aparatuur
589 imaging with optical microscopy kujutamine? jälgimine? (tõlkeprobleemid) biokeemia, meditsiin idee on selles, et näiteks rakku pannakse mingi aine, mis teeb mingid osad värviliseks ja nähtavaks ja siis saab muudkui mikroskoobiga vaadata. ehk on mingi viisakas sõna selle tarbeks olemas, et ei peaks pikalt ja kohmakalt seletama?
Jüri Ruut: arstid kasutavad "(preparaadi) värvimine"
260 Coulombic stress kuloniline stress analüütika
306 coulometric detector kulonomeetriline detektor analüütika (kromatograafia)
492 coupling kupling, seostamine orgaanika, üld näit. coupling energy - seose energia. Eva Roos: molekulaardünaamikas esineb termin "temperature coupling", mis tähendab tegevust, kus süsteemi temperatuuri üritatakse hoida konstantsena. konstantne = temperatuur flukueerib vähesel määral mingi teatud väärtuse ümber. Pakun tõlkeks "temperatuuri nivelleerimine", aga oleksin tänulik paremate tõlgete eest.
546 quench kustutama, nõrgendama spektroskoopia
14 quasi-molecular ion kvaasimolekulaarioon analüütika Koit: vananenud IUPACi termin MSs tekkivate ioonide [M+H]+ ja [M-H]- kohta. vt. protonated molecule ja deprotonated molecule
439 quasi-equilibrium kvaasitasakaaluline füüsikaline keemia
68 Quality assessment Kvaliteedihindamine kvaliteediohje
71 Quality control sample Kvaliteedikontrolli proov kvaliteediohje
70 Quality control Kvaliteediohje, kvaliteedikontroll kvaliteediohje
69 Quality assurance Kvaliteeditagamine kvaliteediohje
539 Quantify Kvantiseerima analüütika
676 quantification ion kvantiseerimisioon massispektromeetria
543 quantum yield kvantsaagis spektroskoopia
110 side-arm külgharu aparatuur
747 saturated küllastunud orgaanika
323 saturated solution küllastunud lahus üld
766 breakthrough küllastus adsorptsioon, tööstus breakthrough in an adsorption process indicates that the solid has became saturated
356 cold trap külmlõks orgaanika Ivo: külmalõks?
336 cuvette küvett aparatuur
212 intermediate precision laborisisene korratavus analüütika Ivo: raske on leida head vastet
54 Interlaboratory (round robin) test Laboritevaheline võrdluskatse metroloogia
341 dissolve lahustuma üld
150 baseline resolution lahutus baasijooneni, baasijooneni lahutus analüütika
617 resolution lahutusvõime kromatograafia
756 separation factor lahutuvusfaktor analüütika
733 laser induced breakdown spectroscopy laser-indutseeritud plasmaspektroskoopia analüütika füüsikud tõlgivad sel moel
239 flash point, flashpoint leekpunkt, leektäpp üld
266 alkali leelis anorgaanika
315 alkaline metal leelismetall anorgaanika samuti alkali metal
318 extract leostuma, ekstraheeruma üld
208 leach, leach out leostuma, välja leostuma materjaliteadus
47 Conventional true value Leppeväärtus metroloogia
290 slip libeaine polümeerid polümeeri tootmisel massi lisatav lisand, mis tõstab polümeeri pinna libedust
233 elemental lihtaine üld Tegelikult on nii üsna raske tõlkida. Nt. graphite and diamond are types of elemental carbon tuleks hoopis tõlkida: grafiit ja teemant on süsiniku allotroopsed teisendid (lihtaine süsinik esineb grafiidi ja teemandina)
263 ground joint lihv, noemaallihv aparatuur
295 interface liides, piirpind aparatuur, füüsikaline keemia
56 over-processed liigtöödeldud, ületöödeldud tehnoloogia
621 mobile phase liikuvfaas kromatograafia
112 hyphenated method liitmeetod analüütika
460 multiple salt liitsool anorgaanika
493 mucic acid limahape orgaanika
723 linear chain lineaarahel oraanika
503 linear ion trap lineaarne ioonlõks aparatuur
709 linear sweep lineaarne laotus elektrokeemia
544 logger loger aparatuur
277 trap lõks (nimisõna), lõksustama (verb) massispektromeetria
279 trapping efficiency lõksustamise efektiivsus aparatuur ioonlõks-massispektromeetria
342 trapping potential lõksustamispotentsiaal massispektromeetria
441 short-term stability lühiajaline stabiilsus üld
17 throughput läbilaskevõime, jõudlus üld
353 purge and trap läbipuhumine ja kinnipüüdmine analüütika Koit: Pakkuge paremat?
21 feed-through läbiviik (mitm: läbiviigud) aparatuur
347 flow-through läbivoolu- üld
22 flow-cell läbivoolurakk, läbivooluküvett analüütika
535 starting compound lähteaine üld
700 substrate scope lähteainete kasutusulatus orgaanika lähteainete ampluaa?
326 nitrogen lämmastik anorgaanika
28 threshold lävi üld vt ka cutoff, fadeaway
36 fadeaway lävi analüütika Kromatograafias, spektrofotomeetrieas jne
155 matrix maatriks analüütika Koondnimetus kõikide proovi komponentide jaoks välja arvatud analüüt. Proov = analüüt + maatriks.
369 matrix effect maatriksiefekt, maatriksefekt analüütika
162 matrix mismatch maatriksite mittevastavus analüütika
215 matrix reference material maatriksreferentsmaterjal analüütika
111 volumetric mahtanalüütiline analüütika volumetric titration - mahtanalüütiline tiitrimine (vs kulonomeetriline tiitrimine)
526 volumetric pipette mahtpipett analüütika
678 Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector Mahtuvuslik kontaktivaba juhtivusdetektor Kromatograafia
364 malate malaat orgaanika õunhappe ester või sool
363 maleate maleaat orgaanika maleiinhappe ester või sool
322 cast iron malm üld
558 mass-chromatogram mass-kromatogramm kromatograafia
115 mass spectrometer massispektromeeter analüütika On mõttekas eelistada seda vastet vastele "mass-spektromeeter", kuna viimasega tekib massiliselt probleeme mitmesuguste tuletissõnade kasutamisel
474 mass spectrometry massispektromeetria analüütika
746 template matriits üld
171 template molecule matriitsmolekul, tempelmolekul orgaanika Ivo: mõiste molkulaarjäljendpolümeeride vallast
489 menthol mentool orgaanika
504 menthone mentoon orgaanika
533 succinic acid merevaikhape, butaandihape orgaanika
262 brass messing üld
227 mesylate mesülaat, metaansulfonaat orgaanika metaansulfoonhappe anioon või ester
259 mesyl mesüül, metaansulfonüül orgaanika
444 mthacrylate metakrülaat orgaanika
66 Procedure Metoodika, protseduur analüütika
62 Metrology metroloogia metroloogia
297 methyl ethyl ketone metüületüülketoon, butanoon orgaanika
417 methylxanthine metüülksantiin orgaanika
413 subject (verb) midagi millelegi allutama üld
761 microwave assisted extraction mikrolaine-toetatud ekstraktsiooni analüütika
207 microwave digestion system mikrolainemineralisaator analüütika
314 mineral oil mineraalõli orgaanika
254 digestion system, digestion apparatus mineralisaator analüütika
26 digestion mineraliseerimine analüütika ka (märg)tuhastamine
105 peak-to-peak noise minimaks müra aparatuur Ivo: Kommenteerige!
775 multiple SIM, mSIM mitme valitud iooni jälgimine, mSIM analüütika Koit: enda leiutatud termin väljendamaks mitme SIM registreerimist ühes ajaaknas. Kui võrrelda SRM vs MRM, siis SIM-le võiks vastata MIM, aga ei ole seda kohanud.
769 multiple reaction monitoring (MRM) mitme ülemineku jälgimine kromatograafia
754 untargeted analysis, non-targeted analysis mitte-sihitud analüüs analüütika Analüüs, mille puhul püütakse registreerida kõiki proovis sisalduvaid aineid. Koit: "mitte-sihitud" on imelik, aga "sihtimata" või "sihitu" oleks veel imelikumad. Ettepanekuid?
118 non-destructive mittedestruktiivne analüütika Koit: anglitsism ...
79 Ruggedness Mittekapriissus analüütika
78 Robustness Mittekapriissus, töökindlus, vähenõudlikkus analüütika Annika: Kasutan igapäevaselt robustsuse asemel sõna nõudlikkus; et on nõudlikumaid ja vähem nõudlikumaid meetodeid e. siis vähenõudlik meetod. Ivo: mulle meeldib Su mõte!
284 Short-path distillation molekulaardestillatsioon orgaanika
172 molecularly imprinted polymer molekulaarjäljendpolümeer orgaanika
480 molecular probe molekulaarsond füüsikaline keemia
60 quantity, measurable quantity Mõõdetav suurus, (või lihtsalt) Suurus metroloogia
365 mole mool üld
718 method of measurement mõõtemeetod metroloogia
161 measurement procedure mõõtemetoodika metroloogia
94 Uncertainty (of measurement), measurement uncertainty Mõõtemääramatus, (või lihtsalt) määramatus metroloogia
58 Measurand Mõõtesuurus metroloogia
77 Result Mõõtetulemus, (või lihtsalt) Tulemus analüütika
34 Accuracy Mõõtetäpsus, (või lihtsalt) Täpsus metroloogia Ivo: probleemne termin, sest eestikeelsel vastel on mitu tähendust.
268 span Mõõteulatus analüütika Jörgen: Õiguskeelekeskuse tekstides "mõõteulatus". "Span is defined as the difference between the span response and the zero response. The span response is defined as the mean response, including noise, to a span gas during a 30 seconds time interval." Ivo: Span on tõesti ulatus või haare. Kui tegemist on mõõteseadmega, siis mõõteulatus on igati kohane. (Jörgen:) enamasti käsitletakse seda justkui punktina. Voolukiiruse analüüsil tehakse kaliibrimiskõver ainult selle väärtuseni. Ülakaliibrimispunkt ehk ?
269 span drift Mõõteulatuse triiv analüütika Jörgen: Estermis "haardetriiv". Kas "punkti triiv", "mõõtepunkti triiv" vms kõlaks mõistlikumalt ? Ivo: arvan, et mõeldud on seda, et see ulatus, mis "span gas"-i abil paika pannakse, aja jooksul triivib... (Jörgen): nojah, aga nad käsitlevad seda spannimist kui lihtsustatud kahepunkti-kaliibrimist. See "ulatus" mis kahe punkti vahele jääb, tundub kõrvalise tähtsusega. Ja üldse, kas vahemik saab triivida ? Seda enam, et vahemiku alumise punkti, nulli triivi määratakse eraldi
50 Error Mõõteviga, (või lihtsalt) Viga metroloogia
508 volumetric flask mõõtkolb analüütika
59 Measurement Mõõtmine metroloogia
95 Unit of measurement Mõõtühik, (või lihtsalt) Ühik analüütika
488 multi-element multielementne analüütika
231 multiplex- multipleks andmetöötlus
211 pattern muster üld
692 myristoleic acid müristoleiinhape, 9-tetradetseenhape orgaanika
301 myristyl müristüül orgaanika
177 memory effect mäluefekt analüütika
127 uncertainty budget määramatuste koond, määramatuste koondtabel metroloogia Ivo: päris hea vaste see pole. "Büd˛ett" kõlab eesti keeles veidralt, "eelarve" on siin suisa kohatu
1 LoQ, limit of quantitation määramispiir analüütika
717 limit of quantification määramispiir analüütika
415 arbitrary unit määratlemata ühik metroloogia
494 Sodium naatrium anorgaanika
371 sodium azide naatriumasiid anorgaaniline
682 sodium dithionite naatriumditioniit Kas sellel eestikeelset nime ka on?
281 sodium bicarbonate naatriumvesinikkarbonaat, söögisooda anorgaanika
498 naphthene nafteen orgaanika
135 absorbance neelduvus, optiline neelduvus analüütika varem kasutati mõistet optiline tihedus Neelduvus oleks maakeeli u-refleksiivina mingi valguse vms omadus, mitte neelaja, nagu peaks. Ehk pigem neelavus kui soovite. (Tarmo)
751 neutral loss scan, NL neutraali kao skaneerimine analüütika
394 neutrino neutriino füüsika
334 offset nihe üld Ivo: ei tea ühtegi head vastet; Meelis: "nihe" on väga mitmes kohas sobiv.
187 fronting ninatamine, pidurdumine kromatograafia sabatamise (tailing) vastand Koit: ninatamine on enam kui imelik. Pidurdumine?
320 ninhydrin ninhüdriin orgaanika
707 valley nõgu analüütika
256 weakly coordinating anion nõrgalt koordineeruv anioon füüsikaline keemia
556 attenuate nõrgendama üld
292 Attenuated Total Reflectance, ATR nõrgendatud täielik sisepeegeldus Analüütika IR spektroskoopia proovi käsitsemise moodus
283 Zero-point vibrational energy nullvõnkeenergia kvantkeemia
302 oxide oksiid anorgaanika
362 oxidation state oksüdatsiooniaste anorgaanika
485 oxidation reaction oksüdeerumisreaktsioon elektrokeemia
128 intrinsic olemuslik üld
51 expectation, expectation value ooteväärtus metroloogia
672 orbital-shaker orbitaalraputi üld Teine võimalus oleks orbitaalloksuti. Ringloksuti?
509 Orbitrap Orbitrap analüütika
246 species osake / osakese liik üld Pakuksin sellise vaste - minu arust sobib ilusti. Muidugi lausest ja kontekstist olenevalt on ka kitsama tähendusega mõisted tõlkes võimalikud. (Ain)
351 particles osakesed üld
81 Subsample Osaproov analüütika
146 contribution panus üld
16 batch partii üld Keemiatööstuses on see vaste OK. Analüütilises keemias kasutatakse ka batch-i mõistet ja tõlgitakse partiiks, aga see on veidi puine.
522 Pasteur pipette Pasteur'i pipett analüütika Hääldus: pastööri
196 peptide mass fingerprint (PMF) peptiidide massisõrmejälg?? Bioanalüütika
190 perchloric acid perkloorhape anorgaaniline keemia
274 perchloric acid perkloorhape anorgaanika
436 peroxide peroksiid orgaanika
736 on-line analysis pidevvoog-analüüs analüütika
182 Continuous flow analysis (CFA) pidevvooganalüüs analüütika
563 Nebulizer Pihusti massispektromeetria
529 nebulizer gas pihustusgaas massispektromeetria
448 limiting piir- üld
33 slitwidth pilulaius aparatuur
29 dark current pimevool aparatuur
931 superficially porous sorbent particle pind-poorne sorbendi osake kromatograafia
145 surface plasmon resonance pinna plasmonresonants füüsika
661 piperazine piperasiin orgaanika
499 pivalic acid pivaliinhape orgaanika
204 plasma desorption plasma-desorptsioon analüütika MS
390 lead plii, seatina anorgaanika
652 primary standard põhiaine analüütika Tiitrimise juures tähistab primary standard ainet, mille abil määratakse titrandi kontsentratsioon. Vt ka metroloogia valdkonna tõlget.
732 major component põhikomponent üld
348 bulk põhiosa, suur osa üld bulk material- lausmaterjal FI-s kasutusel, ilmselt Käämbre soovitus
583 polarizability polariseeritavus aine ehitus
457 combustion põlemine füüsikaline keemia
381 polyester polüester orgaanika
548 polyethylene glycol polüetüleenglükool orgaanika
500 polymer polümeer polümeerid
426 polymeric reverse phase matrix polümeerne pöördfaas-maatriks kromatograafia Ivo: Oleks hea rohkem konteksti
432 polyorgano-metal-siloxane polüorganometallosiloksaan orgaanika
440 polysulfide polüsulfiid anorgaanika
423 polyurethane polüuretaan orgaanika
752 collision cell põrkerakk analüütika
257 ppm, parts per million ppm, miljondik osa üld
620 preparative separation preparatiivne lahutamine, preparatiivlahutus- kromatograafia
705 powder pellet pressitud pulbertablett materjaliteadus XRF ja XRD analüüsis kasutatavad metallist vormi pressitavad tabletid, mis koosnevad boorhappest ja tsemendist, klinkrist või põletatud põlevkivist
64 Primary standard Primaaretalon metroloogia
755 product ion produktioon analüütika MS termin, mis käib paaris "precursor ion"-ga. Koit: "produktioon" ei kõla hästi, aga "fragmentioon" ei kataks ära nt ICP-MS/MS-s suurema reaktsiooniprodukti teket.
331 proton prooton üld
335 proton transfer prootoni ülekanne üld
433 proton sponge prootonkäsn orgaanika
80 Sample Proov analüütika
11 autosampler proovi automaatsisestaja analüütika Autosampler on anglitsism. Kuidas oleks: proovi automaatsisestaja (Karmen). Hea mõte! (Ivo)
103 split injector proovijaotusega aurusti aparatuur (kromatograafia)
176 sample carryover proovimälu analüütika häire analüüsi juures, mille korral proovi mõõtmise tulemusi mõjutab seadmesse osaliselt sisse jäänud eelmine proov. Väga sarnane mõiste on mäluefekt. Siit ka mõte selle tõlke "proovimälu" jaoks.
90 Trackability Proovisidusus, prooviga seostatavus analüütika Ivo: väljendab seda, et laborisse sisse tulnud proov ja laborist välja minev tulemus peavad olema üheselt omavahel seostatavad, näiteks kasutades proovide identifitseerimist unikaalsete identifikaatoritega.
243 sample loop proovisilmus analüütika (kromatograafia) Ivo: Koit, ehk on Sul paremaid mõtteid? Praegune on puine...Allan: prooviaas
143 sampling proovivõtt analüütika
683 tricarballylate propaan-1,2,3-trikarboksülaat orgaanika sooviksin eesti keelset terminit. Tegemist on soolestiku teatud bakterite ainevahetusproduktiga, mida määratakse uriinist mass-spektromeetria abil... Mariliis: tõlge wikipedia artikli põhjal: http://en.wikipedia.org/wiki/Propane-1,2,3-tricarboxylic_acid
640 protein phosphatase inhibition assay (PPIA) Proteiinfosfataasi inhibeerimistest (PPIA) analüütika
469 proteomics proteoomika bioorgaanika
575 protophilic protofiilne üld
527 protophobic protofoobne füüsikaline keemia
758 protonated molecule protoneeritud molekul analüütika Massispketromeetrias ioon [M+H]+
437 protonated form protoneeritud vorm füüsikaline keemia aluse või aniooni protoneeritud vorm
454 protonation center protoneerumistsenter füüsikaline keemia
57 Process sample Protsessi proov analüütika Tööstusprotsesside analüütikas see materjal, mis antud ajahetkel on vastasmõjus analüüsiseadmega
15 Process analysis protsessianalüüs analüütika Analüüsid, mida tehakse jooksvalt tööstusprotsesside kontrolliks, vastandatuna laboratoorsetele analüüsidele. Ei ole head eestikeelset vastet
19 slurry puderjas mass süntees Tõiv: 'pudru' on sõna 'puder' omastav kääne. Ehk on 'puderjas mass' parem termin, kui see tähistab sünteesinõus tekkivat kahtlase konsistentsiga ollust. Ivo: Tänu, hea ettepanek! Tea:Minu jaoks on "slurri" natuke vedelam - pakuksin vanade eestlaste terminit "kört", kuigi see ei kõla nii akadeemiliselt.
Jüri Ruut: körtmass?
458 purified protein bulk puhastatud valgu põhiosa Ivo: kui saaks rohkem konteksti, siis oskaks võibolla midagi paremat pakkuda
4 buffer solution puhverlahus, puhver analüütika
631 priming pumba täitmine kromatograafia
65 Proficienty testing Pädevuskatse analüütika
624 reversed-phase pöördfaasiline, pöördfaasi- kromatograafia
447 irreversible pöördumatu füüsikaline keemia
435 reversible pöörduv füüsikaline keemia
276 radical scavenger radikaalipüüdja orgaanika
715 international system of units (SI) rahvusvaheline ühikute süsteem, SI metroloogia
102 rider peak ratsurpiik analüütika (kromatograafia) Kromatograafias: väike piik, mis "istub" talle eelneva suure piigi "saba peal"
667 reagent blank reagent-tühiproov analüütika
708 reaction rate reaktsiooni kiirus füüsikaline keemia
368 redox reaction redoksreaktsioon füüsikaline keemia
486 reduction reaction redutseerimisreaktsioon elektrokeemia
72 Reference material Referentsmaterjal, etalonaine analüütika
73 Reference method Referentsmeetod, võrdlusmeetod analüütika
429 relaxation relaksatsioon spektroskoopia
387 resonance resonants orgaanika
618 retention time retentsiooniaeg kromatograafia
32 bandwidth ribalaius aparatuur
25 spike, spiking rikastama, rikastamine analüütika Ivo: palju kasutatakse ka spaikimist, aga riakstamine kõlab kenamalt
312 spiked rikastatud, spaigitud analüütika
515 collaborative study ringtest metroloogia Koit: Esterm annab collaborative trial vasteks ringtest. Collaborative study võiks sama olla?
516 collaborative trial ringtest analüütika
236 cross-contamination ristsaastumine analüütika Efekt, mille käigus erinevad proovid üksteise analüüsi sel moel segavad, et saastavad analüüsiseadet (Jörgen: ristsaastumine ? Panin kirja) Ülis: olen tõlkinud lihtsalt saastumine, millega risti siin saastumine toimub?
249 cross-validation ristvalideerimine analüütika
7 RMS noise (root mean square noise) ruutkeskmine müra aparatuur standardhälbe tasemel esitatud müra
287 availability saadavus metroloogia (Jörgen küsib). "Availability: The fraction of the total monitoring time for which data of acceptable quality have been collected." Ivo: saadavus on üldine vaste availability-le. Seejuures availability mõiste on märksa laiem, kui eelkommneteeritud, see hõlmab ka näiteks biosaadavust (bioavailability)
13 recovery saagis analüütika
735 fouling saastumine, määrdumine, riknemine analüütika Kasutusel just mitmesuguste sensorite juures
179 tailing sabatamine, lohisemine analüütika (kromatograafia) Koit: lisasin uue tõlkevariandi - lohisemine. Kuidas tundub? Ivo: Täitsa hea!
421 precipitate sade füüsikaline keemia
383 precipitation sadenemine füüsikaline keemia
139 deposit sadestis, deposiit üld Ivo: pole päris hea vaste Karmen: http://mt.legaltext.ee/esterm/ annab deposit=sediment, seega sade või sete
472 frequency-domain spectrum sageduslahutusega spekter spektroskoopia
656 saltpetre salpeeter kodu
157 matrix-matched standard sama maatriksiga standard, maatrikssamane standard analüütika Koit: maatriksvastav standard
156 matrix-matched sama maatriksiga, maatrikssamane analüütika
216 interferent segav aine, segaja analüütika
55 interference segav mõju (1), interferents (2) analüütika, füüsika Kaks täiesti erinevat tähendust
20 downtime seisakuaeg tehnoloogia
82 Selectivity Selektiivsus analüütika
142 thereof sellest, nendest üld
536 septum septum üld Ivo: Anglitsism, aga üsna juurdunud ja kõlab ka Eesti keeles päris häti.
714 certificate sertifikaat, tunnistus, vastavustõend metroloogia
43 Certification Sertifitseerimine metroloogia
41 Certified reference material Sertifitseeritud referentsmaterjal, sertifitseeritud etalonaine analüütika Ivo: on pakutud ka sertifitseeritud võrdlusmaterjal, mis tegelikult kõlab maru ilusti. Isegi kahju, et referentsmaterjal on nii tugevalt juurdunud...
223 sigma-aromaticity sigma-aromaatsus orgaanika
753 targeted analysis sihtanalüüs analüütika Analüüs, mille puhul analüüt on ette teada. Vt ka untargeted analysis.
665 Target ion Sihtioon analüütika
519 target mass sihtmass massispektromeetria massi ja laengu suhe, mille jaoks optimiseeritakse massispektromeetri detekteerimis- ja ioontranspordi parameetrid
132 Target uncertainty sihtmääramatus metroloogia
131 Target standard deviation sihtstandardhälve metroloogia
615 silica (gel) silikageel, silikageel- kromatograafia
428 formic acid sipelghape orgaanika
605 insert (nimisõna) siseanum kromatograafia
636 injection volume sisestusruumala kromatograafia
637 injection cycle sisestustsükkel kromatograafia Aeg proovi sisestamisest järgmise proovi sisestamiseni.
524 scaling factor skaleerimisfaktor üld
541 scaling skaleermine üld
167 screening skriining analüütika Ivo: "screening" on seni enamasti "skriining"-uks tõlgitud. "sõelumine" ja "sõeluuring" on ka variandid, aga jäävad vist veidi mitmemõtteliseks. Sulev: ma olen ise ka "sõelumise" varianti kasutanud, enamasti saab kontekstist aru, millega tegemist.
475 solvent separated ion pair solvent-eraldatud ioonpaar füüsikaline keemia
185 solvent blank solvent-tühiproov analüütika Ivo: Koit, kas oskad aidata? (Jörgen): "lahusti fooni" olen kohanud aga seda oled sa ehk ise ka kohanud
742 probe sond analüütika
136 probe sond, andur aparatuur
510 desalination soolade eemaldamine tehnika This is just the pecefrt answer for all forum members
514 salt bridge soolasild elektrokeemia
366 hydrochloric acid soolhape anorgaanika
450 spectrochemical buffer spektrokeemiline puhver analüütika
84 Specificity Spetsiifilisus analüütika
720 stability stabiilsus
87 Standard standard, etalon metroloogia Inglise keeles on sõnal "Standard" kaks tähendust: 1. tehniline spetsifikatsioon. Eestikeelne vaste on Standard. 2. Mõõtmisel kasutatav etalon. Eestikeelne vaste on Etalon.
453 stationary state statsionaarne olek füüsikaline keemia
330 bed volume statsionaarse faasi maht kromatograafia
327 stearine steariin orgaanika
452 stoichiometric stöhhiomeetriline üld
255 sublimation sublimatsioon üld
100 melt suland analüütika mineraalsete ainete lahusesse viimiseks kasutataval sulandamisel tekkiv lahustuvate soolade segu
67 fusion sulandamine analüütika mineraalsete ainete lahusesse viimiseks kasutatakse sulandamist mõne soola või leelisega
523 fused silica sulatatud kvarts
704 fused bead sulatis materjaliteadus XRF analüüsis kasutatavad õhukesed ümmargused klaasjad kettad, mis saadakse tsemendi või klinkri ning liitiumboraadi sulatamisel Claisse aparaadis.
542 sulfonimide sulfoonimiid orgaanika
763 total ion current chromatogram (TICC) summaarse ioonvoolu kromatogramm kromatograafia See on korrektsem asendus levinud terminile "total ion chromatogram (TIC)" [Murray 2013 (http://dx.doi.org/10.1351/PAC-REC-06-04-06)]
324 supercritical fluid extraction, SFE superkriitilise fluidumi ekstraktsioon üld
5 supernatant supernatant üld
525 Pressurized liquid extraction survestatud vedelikekstraktsioon analüütika vt. ka ASE, Accelerated solvent extraction
597 ASE, Accelerated solvent extraction survestatud vedelikekstraktsioon analüütika ASE on firma Dionex kaubamärk. Samal põhimõttel töötavaid süsteeme võiks nimetada (vt.) pressurized liquid extraction, PLE
638 suspend suspendeerima analüütika
602 suspend suspendeerima üld
603 suspend suspendeerima, suspensiooni valmistama üld
397 suspendability suspendeeritavus kolloidkeemia Ivo: kui oleks rohkem konteksti, siis saaks võibolla anda täpsema vaste
604 suspension suspensioon füüsikaline keemia
166 size exclusion chromatography suuruskromatograafia analüütika Ivo: Tõeline pähkel. Võiks kaaluda ka suuruseralduskromatograafia ja poorkromatograafia
245 performance suutlikkus üld method performance - meetodi suutlikkus
319 synthesis süntees üld
144 charcoal süsi, puusüsi üld
598 carbon süsinik anorgaanika
660 carbon compounds süsinikühendid orgaanika
37 Bias Süstemaatiline hälve, süstemaatiline viga metroloogia
88 Systematic error Süstemaatiline viga analüütika
349 sodium bicarbonate söögisooda anorgaanika NaHCO3
98 Verification Taatlemine metroloogia
614 solid phase extraction (SPE) tahkefaasiekstraktsioon analüütika
653 solid phase microextraction (SPME) tahkefaasimikroekstraktsioon analüütika
771 tandem mass spectrometer tandem massispektromeeter analüütika MS/MS instrument
234 on-demand tarbepõhine, tarbepõhiselt aparatuur
555 consumption tarve, tarbimine üld
184 static headspace sampling tasakaalulisest aurufaasist proovi kogumine analüütika Ivo: Kohmakas, aga annab mõtte edasi
393 equilibriate tasakaalustama üld
61 out of plane deformation tasandiväline võnkumine IR spektroskoopia
438 equilibration buffer taskaalustumispuhver Ivo: hea oleks rohkem konteksti
164 mainstream tava- üld
587 reporting limit teatamispiir analüütika Kas on paremat? Kui analüüsi tulemus ületab teatamispiiri, siis tuleb sellest mingile instantsile teada anda.
220 Teflate Teflaat anorgaanika
140 therapeutic terapeutiline, ravi- meditsiin
404 thermal processing termiline töötlemine tehnoloogia
399 tertiary alcohol tertsiaalne alkohol orgaanika
538 test set test-admekogum kemomeetria
540 test dataset test-andmekogum kemomeetria
530 tetryl tetrüül tehnika
699 eicosapentaenoic acid (EPA) timnodoonhape biokeemia eikosapentaeenhape
92 True value Tõeline väärtus metroloogia
93 Trueness Tõesus metroloogia
242 toluidine toluidiin orgaanika
601 fume hood tõmbekapp labor
673 tosylate tosülaat orgaanika
222 Tosyl Tosüül orgaanika 4-tolueensulfonüül
373 post-translational modification (PTM) translatsioonijärgne modifikatsioon bioorgaanika muudatus valgumolekulis, mis on toimunud peale geneetilisele koodile vastavat peptiidahela sünteesi Piiga: geneetikas ongi kasutusel posttranslatsiooniline või translatsioonijärgne modifikatsioon
537 training dataset treening-andmekogum kemomeetria
551 training set treening-andmekogum kemometria
655 triethylborane trietüülboraan
219 Triflate Triflaat, trifluorometaansulfonaat orgaanika
218 Trifyl Trifüül, trifluorometaansulfonüül orgaanika
104 drift triiv üld
333 triclosan triklosaan orgaanika
471 trinitrotoluene, TNT trinitrotolueen orgaanika
367 trypsine trüpsiin bioorgaanika
416 tryptic digest trüpsiini-hüdrolüsaat bioorgaanika
374 cellulose tselluloos orgaanika
690 docosahexaenoic acid (DHA) tservoonhape biokeemia dokosaheksaeenhape
625 cyanotoxins tsüanotoksiinid, sinivetikatoksiinid, sinivetikamürgid toksikoloogia
24 round tsükkel analüütika Siin on silmas peetud nn võrdlusmõõõtmiste "raunde"
495 cycloaddition tsüklo-liitumine orgaanika
606 cylindrospermopsin tsülindrospermopsiin toksikoloogia Tsüanotoksiin
497 cytotoxic tsütotoksiline bioorgaanika
129 reference value tugiväärtus (referentsväärtus) metroloogia Kasutatakse ka referentsväärtust, aga tugiväärtus kõlab eesti keeles paremini.
49 Derived quantity Tuletatud suurus analüütika
83 Sensitivity Tundlikkus analüütika
114 response factor tundlikkusfaktor aparatuur
195 unknown tundmatu üld
188 reference compound tunnusaine analüütika
189 reference substance tunnusaine analüütika
153 vent gas tuulutusgaas aparatuur
240 nuclear charge tuumalaeng füüsikaline keemia
592 nuclear charge tuumalaeng üld
191 nuclear magnetic resonance (NMR) tuumamagnetresonants analüütika Esterm: kokkukirjutus on eelistatud, lubatud ka "tuuma magnetresonants"
99 procedural blank tühikontroll, kogu metoodikat hõlmav tühiproov analüütika Koit, kas oskad aidata?/ tühikontroll on kasutusel bioanalüütikas.
30 blank tühiproov, tühikatse, null-lahus, võrdluslahus analüütika Võimalikke vasteid on mitmeid, nende vahel valimine oleneb kontekstist
141 purge tühjendama, läbi puhuma, puhastama üld Ivo: vaste oleneb kontekstist
152 makeup gas täiendusgaas analüütika (kromatograafia)
534 full-scan mode täisspektri re˛iim massispektromeetria
619 standard operation procedure, SOP tööjuhend üld Jüri Ruut: "Standardne töökord", "SOP", "standardprotseduur" on kuidagi kohmakad.
10 working solution töölahus, standardlahus analüütika Eestikeelne vaste oleneb kontekstist
658 bench töölaud labor
634 conditioning tööre˛iimi viimine kromatograafia Jüri Ruut: võiks midagi paremat olla? "Konditsioneerimine" poel ehk päris see.
101 ghost peak uitpiik analüütika (kromatograafia) Kromatograafias tähistab see mõiste sellist piiki, mis on kromatogrammile kes-teab-kust ilmunud ja mille päritolu pole selge. Teine pakkumine oleks "varipiik".
278 range ulatus üld
760 ultrasound assisted extraction ultraheli-toetatud ekstraktsioon analüütika
612 ultrasonic probe ultrahelihomogenisaator analüütika
611 ultrasonication ultrahelihomogeniseerimine analüütika
154 UV-Vis spectrophotometry Ultraviolett-nähtav spektrofotomeetria analüütika
719 reliability usaldusväärsus
403 dry distillation utmine tehnoloogia
639 resuspend uuesti suspendeerima, taassuspendeerima analüütika
379 UV cutoff UV läbilaskuvuse piir füüsikaline keemia
613 vacuum manifold vaakumkollektor analüütika
275 bracketing calibration vahemik-kalibreerimine Analüütika Ivo: andke nõu! Urmas M: pakun vahemik-kalibreerimine Tõiv: sulustatud kalibreering, sulg-kalibreering? Koit: kas me räägime sellest https://www.dataapex.com/documentation/Content/user-guide/calibration/calibration-bracketing.htm
406 resin vaik orgaanika
739 stretching vibration valentsvõnkumine spektroskoopia
459 Capture stage valgu kinnistamine biokeemia Ene:Valkude puhastamise esimeses etapis tähendab see toorvalgu kinnipüüdmist kandjale
Jüri Ruut: valgu kinnistamine?
96 Validation, to validate Valideerimine, valideerima analüütika
545 validation dataset valideerimis-andmekogum kemomeetria
768 selected ion monitoring (SIM) valitud iooni jälgimine kromatograafia
764 extracted ion chromatogram (EIC, XIC) valitud iooni kromatogramm kromatograafia Sünonüüm: reconstructed ion chromatogram (RIC)
765 reconstructed ion chromatogram (RIC) valitud iooni kromatogramm kromatograafia sünonüüm: extracted ion chromatogram (EIC, XIC)
750 selected reaction monitoring (SRM) valitud ülemineku jälgimine kromatograafia
675 crimp valts- analüütika Eesliide nn "crimp vials", "crimp caps" jm terminite jaoks.
424 crimper valts-sulgur analüütika Valtskorkide sulgemise tööriist.
547 crimp vial valtskorgiga viaal analüütika ka crimp top vial
680 crimp cap valtskork analüütika
580 Van der Waals radius Van der Waals'i raadius aine ehitus
159 interaction vastasmõju üld
632 back-pressure vasturõhk kromatograafia
355 liquid nitrogen trap vedela lämmastiku lõks orgaanika
163 liquid junction vedelik-vedelik piirpind füüsikaline keemia Ivo: See on veidi kohmakas, aga küllaltki kinnistunud.
483 hydrogen peroxide vesinikperoksiid anorgaanika
3 vial viaal üld Ivo: anglitsism, kuid väga juurdunud ja kõlab ka eesti keeles hästi
120 vortex mixer vibratsioonsegisti biokeemia keerissegur
107 vortex (verb) vibrosegama, vibratsioonsegama, keerissegama biokeemia Ivo: toodud vasted on küsitavad, aga "vorteksitama" oleks vist veel naljakam. Maarja: biokeemiaselts pakub nt. keeristama. Keerissegama? Ivo: Täitsa hea!
479 dwell time viibimisaeg analüütika
507 tartaric acid viinhape üld 2,3-dihüdroksübutaandihape
18 on-line (online) voog-, voo- , pidevvoog- (ilmselt tõlkida eesliitena) analüütika Ivo: Koit, kas Sa oskad midagi paremat pakkuda?
744 online (on-line) derivatization voogderivatiseerimine analüütika
552 flow chemistry voogkeemia orgaanika Reaktsioon viiakse läbi pidavas voos, mitte "portsu kaupa" (batch production).
48 flow-injection analysis (FIA) voogsisestusanalüüs analüütika
649 Flow Injection system voogsisestussüsteem analüütika
405 current efficiency vooluefektiivsus elektrokeemia
400 current yield voolusaagis elektrokeemia
44 Comparability Võrreldavus metroloogia
202 field desorption väli-desorptsioon analüütika MS
203 field ionization väli-ionisatsioon analüütika MS
134 twisted nematic liquid crystals väändnemaatilised vedelkristallid materjaliteadus
250 misinterpretation väärtõlgendus üld
174 Y-aromaticity Y-aromaatsus orgaanika
197 Sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis (1D-SDS-PAGE) ühedimensionaalne naatrium dodetsüülsulfaat polüakrüülamiid geel-elekroforees Bioanalüütika
506 single-bounce ATR ühekordse proovi läbimisega ATR analüütika Ivo: see tõlge on kole
85 Speciation analysis Ühendiliigitus-analüüs analüütika
298 single-point calibration ühepunkti kalibratsioon analüütika
648 single reflection üksikpeegeldus, ühekordne peegeldus analüütika
307 top-down proteomics ülalt-alla proteoomika bioorgaanika
738 unified acidity üldistatud, ühildatud happelisus analüütika Agnes: unified oleks üldistatud, ühildatud, ühtne?
235 transfer (verb) üle kandma üld
728 carryover ülekanne üld Või ülekandumine?
579 excessive üleliigne, liigne üld
749 transition üleminek analüütika MS fragmenteerumisel
685 ytterbium üterbium üld Yb
502 z-score z-arv analüütika
496 zeta score zeeta-arv keemiametroloogia
372 acetic acid äädikhape orgaanika