Kemterm
... on avatud kõigile huvilistele, eeskätt probleemsete ja juurdunud eestikeelseid vasteid mitte omavate keemia-alaste terminite otsimiseks ja lisamiseks
... ei ole mõeldud üldlevinud terminite jaoks (nt. benseen, vask jmt). Selliseid termineid otsige mõnest allikast kemtermi viidete lehel ja ärge palun siia lehele sisestage!.

Lisa/muuda termin

Keemia-alased terminid
ID Inglise Eesti Valdkond Kommentaar
1 LoQ, limit of quantitation määramispiir analüütika
4 buffer solution puhverlahus, puhver analüütika
218 Trifyl Trifüül, trifluorometaansulfonüül orgaanika
5 supernatant supernatant üld
6 LoD, limit of detection avastamispiir analüütika
8 diode array dioodrivi analüütika
13 recovery saagis analüütika
17 throughput läbilaskevõime, jõudlus üld
20 downtime seisakuaeg tehnoloogia
21 feed-through läbiviik (mitm: läbiviigud) aparatuur
22 flow-cell läbivoolurakk, läbivooluküvett analüütika
23 electrospray elektropihustus analüütika
29 dark current pimevool aparatuur
32 bandwidth ribalaius aparatuur
33 slitwidth pilulaius aparatuur
35 Analyte Analüüt analüütika
37 Bias Süstemaatiline hälve, süstemaatiline viga metroloogia
38 Calibration Kalibreerimine metroloogia
39 Characterization Iseloomustamine, karakteriseerimine analüütika
40 Check sample Kontrollproov analüütika
43 Certification Sertifitseerimine metroloogia
44 Comparability Võrreldavus metroloogia
45 Confirmation Kinnitus analüütika
46 Control material Kontrollmaterjal analüütika
47 Conventional true value Leppeväärtus metroloogia
48 flow-injection analysis (FIA) voogsisestusanalüüs analüütika
49 Derived quantity Tuletatud suurus analüütika
50 Error Mõõteviga, (või lihtsalt) Viga metroloogia
51 expectation, expectation value ooteväärtus metroloogia
53 Homogeneity Homogeensus analüütika
54 Interlaboratory (round robin) test Laboritevaheline võrdluskatse metroloogia
56 over-processed liigtöödeldud, ületöödeldud tehnoloogia
58 Measurand Mõõtesuurus metroloogia
59 Measurement Mõõtmine metroloogia
60 quantity, measurable quantity Mõõdetav suurus, (või lihtsalt) Suurus metroloogia
61 out of plane deformation tasandiväline võnkumine IR spektroskoopia
62 Metrology metroloogia metroloogia
63 Precision Kordustäpsus metroloogia
64 Primary standard Primaaretalon metroloogia
65 Proficienty testing Pädevuskatse analüütika
66 Procedure Metoodika, protseduur analüütika
68 Quality assessment Kvaliteedihindamine kvaliteediohje
69 Quality assurance Kvaliteeditagamine kvaliteediohje
70 Quality control Kvaliteediohje, kvaliteedikontroll kvaliteediohje
71 Quality control sample Kvaliteedikontrolli proov kvaliteediohje
72 Reference material Referentsmaterjal, etalonaine analüütika
73 Reference method Referentsmeetod, võrdlusmeetod analüütika
74 column overload kolonni ülelaadumine, kolonni ülekoormamine kromatograafia
75 Repeatability Korduvus analüütika
76 Reproducibility Korratavus analüütika
77 Result Mõõtetulemus, (või lihtsalt) Tulemus analüütika
79 Ruggedness Mittekapriissus analüütika
80 Sample Proov analüütika
81 Subsample Osaproov analüütika
82 Selectivity Selektiivsus analüütika
83 Sensitivity Tundlikkus analüütika
84 Specificity Spetsiifilisus analüütika
85 Speciation analysis Ühendiliigitus-analüüs analüütika
88 Systematic error Süstemaatiline viga analüütika
89 Testsample Kontrollproov analüütika
91 Traceability Jälgitavus metroloogia
92 True value Tõeline väärtus metroloogia
93 Trueness Tõesus metroloogia
94 Uncertainty (of measurement), measurement uncertainty Mõõtemääramatus, (või lihtsalt) määramatus metroloogia
95 Unit of measurement Mõõtühik, (või lihtsalt) Ühik analüütika
96 Validation, to validate Valideerimine, valideerima analüütika
97 Validity Kehtivus üld
98 Verification Taatlemine metroloogia
103 split injector proovijaotusega aurusti aparatuur (kromatograafia)
104 drift triiv üld
108 pre-column kolonnieelne analüütika (kromatograafia)
110 side-arm külgharu aparatuur
112 hyphenated method liitmeetod analüütika
113 checklist kontrollnimekiri üld
114 response factor tundlikkusfaktor aparatuur
116 charge residue model jääklaengu mudel analüütika
121 control chart kontrollkaart analüütika
124 data set andmekomplekt, andmemassiiv üld
125 instrumental blank instrument-tühiproov analüütika
126 mother liquour emalahus süntees
128 intrinsic olemuslik üld
130 aromaticity aromaatsus
131 Target standard deviation sihtstandardhälve metroloogia
132 Target uncertainty sihtmääramatus metroloogia
134 twisted nematic liquid crystals väändnemaatilised vedelkristallid materjaliteadus
136 probe sond, andur aparatuur
138 fiber-opic kiudoptiline analüütika
192 alkaloid alkaloid orgaanika
140 therapeutic terapeutiline, ravi- meditsiin
142 thereof sellest, nendest üld
143 sampling proovivõtt analüütika
144 charcoal süsi, puusüsi üld
145 surface plasmon resonance pinna plasmonresonants füüsika
146 contribution panus üld
149 Faraday cup Faraday detektor aparatuur
150 baseline resolution lahutus baasijooneni, baasijooneni lahutus analüütika
151 baseline baasijoon, nulljoon, põhijoon analüütika
152 makeup gas täiendusgaas analüütika (kromatograafia)
153 vent gas tuulutusgaas aparatuur
154 UV-Vis spectrophotometry Ultraviolett-nähtav spektrofotomeetria analüütika
156 matrix-matched sama maatriksiga, maatrikssamane analüütika
158 host-guest interaction "peremees-külaline" vastasmõju üld
159 interaction vastasmõju üld
160 donor number doonorarv füüsikaline keemia
161 measurement procedure mõõtemetoodika metroloogia
162 matrix mismatch maatriksite mittevastavus analüütika
164 mainstream tava- üld
172 molecularly imprinted polymer molekulaarjäljendpolümeer orgaanika
173 fortification fortifitseerimine analüütika
174 Y-aromaticity Y-aromaatsus orgaanika
177 memory effect mäluefekt analüütika
178 column bleed kolonni foon analüütika (kromatograafia)
182 Continuous flow analysis (CFA) pidevvooganalüüs analüütika
183 override üld
186 MALDI abimaatriksiga laserdesorptsioon-ionisatsioon analüütika
188 reference compound tunnusaine analüütika
189 reference substance tunnusaine analüütika
190 perchloric acid perkloorhape anorgaaniline keemia
193 conjugation konjugatsioon orgaanika
194 capillary electrophoresis, CE kapillaarelektroforees analüütika
195 unknown tundmatu üld
196 peptide mass fingerprint (PMF) peptiidide massisõrmejälg?? Bioanalüütika
197 Sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis (1D-SDS-PAGE) ühedimensionaalne naatrium dodetsüülsulfaat polüakrüülamiid geel-elekroforees Bioanalüütika
198 isoelectric focusing (IEF) isoelektriline fokuseerimine biokeemia
205 fast atom bombardment (FAB) kiirete aatomitega pommitamine analüütika
207 microwave digestion system mikrolainemineralisaator analüütika
208 leach, leach out leostuma, välja leostuma materjaliteadus
209 diffusion difusioon füüsikaline keemia
210 carbide karbiid anorgaanika
211 pattern muster üld
213 glovebox kuivkapp aparatuur
215 matrix reference material maatriksreferentsmaterjal analüütika
216 interferent segav aine, segaja analüütika
217 baseline drift baasijoone triiv analüütika
219 Triflate Triflaat, trifluorometaansulfonaat orgaanika
220 Teflate Teflaat anorgaanika
223 sigma-aromaticity sigma-aromaatsus orgaanika
224 flash-chromatography kiirkromatograafia analüütika
225 electrolyte elektrolüüt füüsikaline keemia
226 electrolysis elektrolüüs füüsikaline keemia
228 flash pyrolysis kiirpürolüüs analüütika
229 blast-furnace, founding furnace kõrgahi tehnoloogia
230 photo- foto- üld
231 multiplex- multipleks andmetöötlus
232 gasoline, petrol bensiin üld
234 on-demand tarbepõhine, tarbepõhiselt aparatuur
235 transfer (verb) üle kandma üld
238 coeluting, co-eluting kaasaelueeruv, kooselueeruv analüütika (kromatograafia)
239 flash point, flashpoint leekpunkt, leektäpp üld
240 nuclear charge tuumalaeng füüsikaline keemia
281 sodium bicarbonate naatriumvesinikkarbonaat, söögisooda anorgaanika
242 toluidine toluidiin orgaanika
244 xylene ksüleen orgaanika
254 digestion system, digestion apparatus mineralisaator analüütika
255 sublimation sublimatsioon üld
256 weakly coordinating anion nõrgalt koordineeruv anioon füüsikaline keemia
257 ppm, parts per million ppm, miljondik osa üld
248 extractable solution ekstraheeritav lahus üld
249 cross-validation ristvalideerimine analüütika
250 misinterpretation väärtõlgendus üld
251 scale-up tehnoloogia
252 impedance impedants elektrokeemia
247 fit for purpose eesmärgile vastav üld
258 moiety fragment orgaanika
259 mesyl mesüül, metaansulfonüül orgaanika
260 Coulombic stress kuloniline stress analüütika
262 brass messing üld
263 ground joint lihv, noemaallihv aparatuur
264 frit jäik filtrielement, klaasfilter, klaasfiltrielement, fritt aparatuur
266 alkali leelis anorgaanika
267 electron balance elektronbilans üld
271 deprotection kaitse eemaldamine, kaitsva rühma eemaldamine orgaanika
272 essential oil, volatile oil, ethereal oil, oil of ... eeterlik õli üld
274 perchloric acid perkloorhape anorgaanika
276 radical scavenger radikaalipüüdja orgaanika
277 trap lõks (nimisõna), lõksustama (verb) massispektromeetria
278 range ulatus üld
280 ion trap mass spectrometer ioonlõks-massispektromeeter aparatuur
282 amperometric detector amperomeetriline detektor analüütika (kromatograafia)
283 Zero-point vibrational energy nullvõnkeenergia kvantkeemia
284 Short-path distillation molekulaardestillatsioon orgaanika
288 evaluation evalueerimine, hindamine, (omadusele) väärtuse omistamine biokeemia, analüütika
289 isobutylene isobutüleen orgaanika
291 bottom-up proteomics alt-üles proteoomika bioorgaanika
293 electrochemical array detector elektrokeemiline jadadetektor analüütika (kromatograafia)
295 interface liides, piirpind aparatuur, füüsikaline keemia
296 Isobutyraldehyde Isobutüraal, isobutüüraldehüüd orgaanika
297 methyl ethyl ketone metüületüülketoon, butanoon orgaanika
298 single-point calibration ühepunkti kalibratsioon analüütika
299 aromatic bond aromaatne side orgaanika
300 degasser degasaator analüütika (kromatograafia)
751 neutral loss scan, NL neutraali kao skaneerimine analüütika
301 myristyl müristüül orgaanika
302 oxide oksiid anorgaanika
304 couplant
305 alkene alkeen orgaanika
306 coulometric detector kulonomeetriline detektor analüütika (kromatograafia)
307 top-down proteomics ülalt-alla proteoomika bioorgaanika
308 complex compound kompleksühend anorgaanika
309 allotropy allotroopia üld
311 asbestos asbest anorgaanika
312 spiked rikastatud, spaigitud analüütika
314 mineral oil mineraalõli orgaanika
318 extract leostuma, ekstraheeruma üld
319 synthesis süntees üld
320 ninhydrin ninhüdriin orgaanika
321 complexometry kompleksonomeetria analüütika
322 cast iron malm üld
323 saturated solution küllastunud lahus üld
324 supercritical fluid extraction, SFE superkriitilise fluidumi ekstraktsioon üld
325 dissociation constant dissotsiatsioonikonstant üld
326 nitrogen lämmastik anorgaanika
327 stearine steariin orgaanika
328 accelerator mass spectrometer kiirendus-massispektromeeter analüütika
329 base alus üld
330 bed volume statsionaarse faasi maht kromatograafia
331 proton prooton üld
332 nefa
333 triclosan triklosaan orgaanika
335 proton transfer prootoni ülekanne üld
336 cuvette küvett aparatuur
337 covalent molecular kovalentne molekulaarne
338 qualifier ion kinnitav ioon massispektromeetria
339 complexing agent komplekseeriv agent anorgaanika
340 binder kilemoodustaja orgaanika
341 dissolve lahustuma üld
342 trapping potential lõksustamispotentsiaal massispektromeetria
343 enthalpy entalpia füüsikaline keemia
344 kinetic stability kineetiline püsivus füüsikaline keemia
345 aggregative stability agregatiivne püsivus füüsikaline keemia
346 syringeability
347 flow-through läbivoolu- üld
350 teichoic
351 particles osakesed üld
352 hypochlorite hüpoklorit anorgaanika
354 ionization ionisatsioon üld
355 liquid nitrogen trap vedela lämmastiku lõks orgaanika
358 front end kasutajaliides üld
359 sintering graanulite kuumpressimine materjaliteadus
360 bromine broom anorgaanika
361 desaggregation desagregatsioon füsikaline keemia
362 oxidation state oksüdatsiooniaste anorgaanika
365 mole mool üld
366 hydrochloric acid soolhape anorgaanika
367 trypsine trüpsiin bioorgaanika
368 redox reaction redoksreaktsioon füüsikaline keemia
369 matrix effect maatriksiefekt, maatriksefekt analüütika
370 flask kolb aparatuur
371 sodium azide naatriumasiid anorgaaniline
372 acetic acid äädikhape orgaanika
374 cellulose tselluloos orgaanika
375 glycerol, glycerin, glycerine glütserool, glütseriin orgaanika
376 blast furnace process kõrgahjuprotsess tehnoloogia
377 branching hargnemine orgaanika
378 educt
379 UV cutoff UV läbilaskuvuse piir füüsikaline keemia
380 rho-axis mehtod
381 polyester polüester orgaanika
382 catalysis katalüüs tehnoloogia
383 precipitation sadenemine füüsikaline keemia
384 hyperconjugation hüperkonjugatsioon orgaanika
385 isotope dilution isotooplahjendus analüütika
386 aromatics aromaatsed ühendid orgaanika
387 resonance resonants orgaanika
388 abrasive materials abrasiivsed materjalid materjaliteadus
389 glucose glükoos orgaanika
390 lead plii, seatina anorgaanika
391 electron probe microanalysis elektronsond-mikroanalüüs analüütika
392 corrosion korrosioon elektrokeemia
393 equilibriate tasakaalustama üld
394 neutrino neutriino füüsika
395 ethanol etanool orgaanika
398 on-site kohapealne üld
399 tertiary alcohol tertsiaalne alkohol orgaanika
400 current yield voolusaagis elektrokeemia
401 Cobalt Naphthenate koobaltnaftenaat anorgaanika
402 complexonometry kompleksonomeetria analüütika
403 dry distillation utmine tehnoloogia
404 thermal processing termiline töötlemine tehnoloogia
405 current efficiency vooluefektiivsus elektrokeemia
406 resin vaik orgaanika
407 anhydride anhüdriid orgaanika
409 double layer kaksikkiht elektrokeemia
410 azo- aso- orgaanika
411 reciprocative
412 aggregative agregatiivne füüsikaline keemia
413 subject (verb) midagi millelegi allutama üld
414 ionic strength ioontugevus füüsikaline keemia
415 arbitrary unit määratlemata ühik metroloogia
416 tryptic digest trüpsiini-hüdrolüsaat bioorgaanika
417 methylxanthine metüülksantiin orgaanika
418 electroneutrality elektroneutraalsus füüsikaline keemia
421 precipitate sade füüsikaline keemia
423 polyurethane polüuretaan orgaanika
425 electronic excitation elektronergastus spektroskoopia
428 formic acid sipelghape orgaanika
429 relaxation relaksatsioon spektroskoopia
430 fluorescence quenching fluerestsentsi kustumine spektroskoopia
431 electronegativity elektronegatiivsus aine ehitus
432 polyorgano-metal-siloxane polüorganometallosiloksaan orgaanika
433 proton sponge prootonkäsn orgaanika
434 associate assotsiaat füüsikaline keemia
435 reversible pöörduv füüsikaline keemia
436 peroxide peroksiid orgaanika
446 diffuse double layer difuusne kaksikkiht elektrokeemia
447 irreversible pöördumatu füüsikaline keemia
448 limiting piir- üld
439 quasi-equilibrium kvaasitasakaaluline füüsikaline keemia
440 polysulfide polüsulfiid anorgaanika
441 short-term stability lühiajaline stabiilsus üld
442 isotope ratio mass spectrometer isotoopsuhte-massispektromeetria analüütika
444 mthacrylate metakrülaat orgaanika
445 acrylate akrülaat orgaanika
450 spectrochemical buffer spektrokeemiline puhver analüütika
452 stoichiometric stöhhiomeetriline üld
453 stationary state statsionaarne olek füüsikaline keemia
454 protonation center protoneerumistsenter füüsikaline keemia
455 hydrophobic interaction chromatography hüdrofoobse interaktsiooni kromatograafia kromatograafia
456 analytical grade analüütilise puhtusega üld
457 combustion põlemine füüsikaline keemia
460 multiple salt liitsool anorgaanika
461 extraction ekstraktsioon aparatuur
462 apatite apatiit anorgaanika
463 aniline aniliin orgaanika
464 homoconjugation homokonjugatsioon füüsikaline keemia
465 homoconjugate homokonjugaat füüsikaline keemia
466 heteroconjugation heterokonjugatsioon füüsikaline keemia
467 phosphate fosfaat anorgaanika
468 heteroconjugate heterokonjugaat füüsikaline keemia
469 proteomics proteoomika bioorgaanika
470 crystal lattice kristallivõre aine ehitus
502 z-score z-arv analüütika
503 linear ion trap lineaarne ioonlõks aparatuur
500 polymer polümeer polümeerid
588 evanescent wave (elektromagnetiline) mitteleviv sumblaine spektroskoopia
472 frequency-domain spectrum sageduslahutusega spekter spektroskoopia
473 allotropic modifications allotroopsed teisendid anorgaanika
471 trinitrotoluene, TNT trinitrotolueen orgaanika
509 Orbitrap Orbitrap analüütika
508 volumetric flask mõõtkolb analüütika
487 epoxide epoksiid orgaanika
484 contact ion pair kontaktioonpaar füüsikaline keemia
476 acetone atsetoon orgaanika
477 Acetone dimethyl acetal atsetooni dimetüülatsetaal orgaanika
478 precursor ion eellasioon analüütika
479 dwell time viibimisaeg analüütika
474 mass spectrometry massispektromeetria analüütika
475 solvent separated ion pair solvent-eraldatud ioonpaar füüsikaline keemia
480 molecular probe molekulaarsond füüsikaline keemia
481 ethyl-methylimidazolium, EMIM etüülmetüülimidasoolium, EMIM orgaanika
485 oxidation reaction oksüdeerumisreaktsioon elektrokeemia
486 reduction reaction redutseerimisreaktsioon elektrokeemia
483 hydrogen peroxide vesinikperoksiid anorgaanika
512 curtain gas kardingaas aparatuur
489 menthol mentool orgaanika
488 multi-element multielementne analüütika
505 atomizer atomisaator analüütika
491 phenetyl fenetüül orgaanika
490 phenoxy fenoksü orgaanika
511 butylmethylimidazolium, BMIM butüülmetüülimidasoolium, BMIM orgaanika
592 nuclear charge tuumalaeng üld
595 aromatic structure aromaatne struktuur orgaanika
495 cycloaddition tsüklo-liitumine orgaanika
496 zeta score zeeta-arv keemiametroloogia
493 mucic acid limahape orgaanika
514 salt bridge soolasild elektrokeemia
494 Sodium naatrium anorgaanika
513 drying oven kuivatuskapp üld
593 hydrolysate hüdrolüsaat orgaanika
594 detonation number detonatsiooni arv tehnika
501 analytical run analüüsitsükkel analüütika
497 cytotoxic tsütotoksiline bioorgaanika
499 pivalic acid pivaliinhape orgaanika
498 naphthene nafteen orgaanika
627 positive displacement pipette kolbpipett analüütika
628 piston kolb, kolb- kromatograafia
629 dispense doseerima analüütika
630 dispenser dosaator analüütika
631 priming pumba täitmine kromatograafia
632 back-pressure vasturõhk kromatograafia
726 apoptosis apoptoos biokeemia
727 diode array detector dioodrividetektor analüütika
504 menthone mentoon orgaanika
516 collaborative trial ringtest analüütika
524 scaling factor skaleerimisfaktor üld
517 PEGylation orgaanika
518 atomic radius aatomraadius aine ehitus
520 electron impact ionization elektronionisatsioon, elektronlöök-ionisatsioon massispektromeetria
640 protein phosphatase inhibition assay (PPIA) Proteiinfosfataasi inhibeerimistest (PPIA) analüütika
641 ion suppression ionisatsiooni pärssimine kromatograafia
642 ion enhancement ionisatsiooni võimendamine kromatograafia
643 chemical storage cabinet kemikaalide hoiukapp labor
645 OPD
646 optical path delay
647 glyphosate glüfosaat orgaanika
648 single reflection üksikpeegeldus, ühekordne peegeldus analüütika
649 Flow Injection system voogsisestussüsteem analüütika
651 Glucoronolactit Glükoronolaktoon
653 solid phase microextraction (SPME) tahkefaasimikroekstraktsioon analüütika
654 En number En arv metroloogia
521 electron ionization elektronionisatsioon massispektromeetria
625 cyanotoxins tsüanotoksiinid, sinivetikatoksiinid, sinivetikamürgid toksikoloogia
626 aliquote alikvoot analüütika
636 injection volume sisestusruumala kromatograafia
638 suspend suspendeerima analüütika
639 resuspend uuesti suspendeerima, taassuspendeerima analüütika
601 fume hood tõmbekapp labor
602 suspend suspendeerima üld
603 suspend suspendeerima, suspensiooni valmistama üld
604 suspension suspensioon füüsikaline keemia
605 insert (nimisõna) siseanum kromatograafia
607 fluorescent in situ hybridisation (FISH) in situ fluorestsentshübridisatsioon geenitehnoloogia
608 stopcock korkkraan üld
609 desiccator eksikaator üld
610 treatment train (vee) käitlusahel veetehnoloogia
611 ultrasonication ultrahelihomogeniseerimine analüütika
599 manifold kollektror aparatuur
600 piston burette kolb-bürett analüütika
621 mobile phase liikuvfaas kromatograafia
622 elution solvent eluent kromatograafia
623 elute elueerima, välja pesema kromatograafia
624 reversed-phase pöördfaasiline, pöördfaasi- kromatograafia
526 volumetric pipette mahtpipett analüütika
598 carbon süsinik anorgaanika
612 ultrasonic probe ultrahelihomogenisaator analüütika
523 fused silica sulatatud kvarts
529 nebulizer gas pihustusgaas massispektromeetria
527 protophobic protofoobne füüsikaline keemia
596 gaseous substances gaasilised ained üld
528 acetonitrile atsetonitriil üld
655 triethylborane trietüülboraan
656 saltpetre salpeeter kodu
657 chemical end
658 bench töölaud labor
659 light scattering detector hajuvalguse detektor kromatograafia
660 carbon compounds süsinikühendid orgaanika
661 piperazine piperasiin orgaanika
662 acid-base equilibria happelis-aluselised tasakaalud üld
530 tetryl tetrüül tehnika
535 starting compound lähteaine üld
531 gamma-hydroxybutyric acid (GHB) gamma-hüdroksüvõihape (4-hüdroksübutaanhape) orgaanika
678 Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector Mahtuvuslik kontaktivaba juhtivusdetektor Kromatograafia
679 wet prime
532 ketamine ketamiin orgaanika
664 isotope pattern isotoopmuster massispektromeetria
667 reagent blank reagent-tühiproov analüütika
669 minor component kõrvalkomponent üld
670 stripping process
671 molecular path
673 tosylate tosülaat orgaanika
674 gluconic acid glükoonhape üld
676 quantification ion kvantiseerimisioon massispektromeetria
677 Fluorocarbon Fluoreeritud süsivesinik orgaanika
534 full-scan mode täisspektri re˛iim massispektromeetria
665 Target ion Sihtioon analüütika
533 succinic acid merevaikhape, butaandihape orgaanika
680 crimp cap valtskork analüütika
681 to run a gradient gradientre˛iimis eraldama kromatograafia
686 suspensibility
687 beamsplitter kiirelõhesti IR spektroskoopia
688 amount kogus keemia
538 test set test-admekogum kemomeetria
537 training dataset treening-andmekogum kemomeetria
540 test dataset test-andmekogum kemomeetria
539 Quantify Kvantiseerima analüütika
689 allosteric allosteeriline biokeemia
691 Docosahexaenoic
692 myristoleic acid müristoleiinhape, 9-tetradetseenhape orgaanika
694 unit formula farmakoloogia
695 heat flow
696 Electro-spinning Elektro-ketrus Üld
697 simultaneous distillation-extraction (SDE) tehnoloogia
698 multistage countercurrent distribution
545 validation dataset valideerimis-andmekogum kemomeetria
543 quantum yield kvantsaagis spektroskoopia
541 scaling skaleermine üld
542 sulfonimide sulfoonimiid orgaanika
544 logger loger aparatuur
546 quench kustutama, nõrgendama spektroskoopia
548 polyethylene glycol polüetüleenglükool orgaanika
549 screening 1. Varjestamine; 2. Sõelanalüüs füsikaline keemia, analüütiline keemia
550 fluorescence quenching fluorestsentsi kustutamine spektroskoopia
566 collisional quenching (of fluorescence) fluorestsentsi põrkeline kustutamine spektroskoopia
709 linear sweep lineaarne laotus elektrokeemia
710 uncompensated resistance kompenseerimata takistus elektrokeemia
711 mercury drop electrode elavhõbe-tilkelektrood elektrokeemia
551 training set treening-andmekogum kemometria
557 formate formaat üld
555 consumption tarve, tarbimine üld
713 Seeding Kristallidega nakatamine süntees
714 certificate sertifikaat, tunnistus, vastavustõend metroloogia
715 international system of units (SI) rahvusvaheline ühikute süsteem, SI metroloogia
716 limit of detection avastamispiir analüütika
717 limit of quantification määramispiir analüütika
718 method of measurement mõõtemeetod metroloogia
719 reliability usaldusväärsus
720 stability stabiilsus
721 corrosive korrosiivne, korrodeeriv, sööbiv
722 acid detergent fiber happedetergentkiud tehnoloogia
723 linear chain lineaarahel oraanika
553 Multiplier Kordisti Aparatuur
703 rate constant kiiruskonstant füüsikaline keemia
706 Guanylurea dinitramide Guanüüluurea dinitramiid orgaanika
554 mapping kaardistamine mikroskoopia
707 valley nõgu analüütika
708 reaction rate reaktsiooni kiirus füüsikaline keemia
712 chromatogram kromatogramm kromatograafia
556 attenuate nõrgendama üld
558 mass-chromatogram mass-kromatogramm kromatograafia
743 bulk
744 online (on-line) derivatization voogderivatiseerimine analüütika
745 phthalate ftalaat orgaanika
746 template matriits üld
747 saturated küllastunud orgaanika
748 aminopropyl aminopropüül orgaanika
750 selected reaction monitoring (SRM) valitud ülemineku jälgimine kromatograafia
725 khellin
741 aluminium alumiinium üld
742 probe sond analüütika
752 collision cell põrkerakk analüütika
756 separation factor lahutuvusfaktor analüütika
613 vacuum manifold vaakumkollektor analüütika
614 solid phase extraction (SPE) tahkefaasiekstraktsioon analüütika
615 silica (gel) silikageel, silikageel- kromatograafia
616 guard column eelkolonn kromatograafia
617 resolution lahutusvõime kromatograafia
618 retention time retentsiooniaeg kromatograafia
620 preparative separation preparatiivne lahutamine, preparatiivlahutus- kromatograafia
560 anion receptor anioonretseptor, anioontundlik retseptor supramolekulaarne keemia
729 under-utilized alakasutatud üld
730 degrade degradeeruma, lagunema; degradeerima, lagundama üld
731 diode array detection dioodrividetekteerimine analüütika
732 major component põhikomponent üld
561 post-extraction spiking ekstraheerimise-järgne rikastamine analüütika
562 isovaleric acid isopalderjanhape orgaanika
564 pre-extraction spiking ekstraheerimise-eelne rikastamine analüütika
563 Nebulizer Pihusti massispektromeetria
565 post-extraction spiked sample ekstraheerimise-järgselt rikastatud proov analüütika
570 pre-extraction spiked sample ekstraheerimise-eelselt rikastatud proov analüütika
569 pooled standard deviation kogutud standardhälve metroloogia
575 protophilic protofiilne üld
567 deprotonation deprotoneerumine, deprotoneerimine üld
568 trap to trap destillation orgaanika
734 enantiomeric excess (ee) enantiomeerne liig orgaanika
736 on-line analysis pidevvoog-analüüs analüütika
737 alkoxy alkoksü orgaanika
739 stretching vibration valentsvõnkumine spektroskoopia
740 time-domain spectrum aeglahutusega spekter spektroskoopia
760 ultrasound assisted extraction ultraheli-toetatud ekstraktsioon analüütika
761 microwave assisted extraction mikrolaine-toetatud ekstraktsiooni analüütika
768 selected ion monitoring (SIM) valitud iooni jälgimine kromatograafia
769 multiple reaction monitoring (MRM) mitme ülemineku jälgimine kromatograafia
772 eluting power elueeriv jõud kromatograafia
773 chloramphenicol kloramfenikool üld
929 density functional theory füüsikaline keemia
572 acid catalysis happekatalüüs füüsikaline keemia
571 base catalysis alusekatalüüs füüsikaline keemia
930 totally porous sorbent particle (läbivalt) poorne sorbendi osake kromatograafia
931 superficially porous sorbent particle pind-poorne sorbendi osake kromatograafia
932 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione
933 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione
934 Fiber coupler Kiudsidesti Optika
573 Root Mean Square Error of Prediction (RMSEP) ennustamise, standardhälve, ennustamise ruutkeskmine hälve analüütika
574 amphiprotic amfiprotoonne üld
585 Root Mean Square Error of Calibration (RMSEC) kalibreerimise standardhälve, kalibreerimise ruutkeskmine hälve analüütika
580 Van der Waals radius Van der Waals'i raadius aine ehitus
577 coulometric array detector elektrokeemiline jadadetektor, kulonomeetriline jadadetektor analüütika
576 parent ion eellasioon massispektromeetria
582 triple quadrupole kolmekordne kvadrupool massispektromeetria
724 separate eraldama, eralduma üld
578 ion pair ioonpaar füüsikaline keemia
579 excessive üleliigne, liigne üld
583 polarizability polariseeritavus aine ehitus
584 trisubstituted kolmekordselt asendatud orgaanika
586 disubstituted kahekordselt asendatud orgaanika
106 background foon, taust üld
147 subunit alaühik biokeemia "alaühik" on korrektsem kui üsna levinud termin "subühik" Ivo: kas poleks parem "Alamühik", siis jääks ära võimalik ebaõige seostamine sõnaga "ala"
591 Photobleaches fotopleegitid spektroskoopia (eeldades, et wikipedia jutt fotopleegituse kohta on adekvaatne) on tegemist ainetega, mis reageerivad valguse mõjul fluorofoorsete rühmadega? kas keegi oskab mõned näited tuua?
287 availability saadavus metroloogia (Jörgen küsib). "Availability: The fraction of the total monitoring time for which data of acceptable quality have been collected." Ivo: saadavus on üldine vaste availability-le. Seejuures availability mõiste on märksa laiem, kui eelkommneteeritud, see hõlmab ka näiteks biosaadavust (bioavailability)
285 integral performance metroloogia (Jörgen küsib). Nagu oleks standardhälve, kasutatakse sellega läbisegi. "Integral performance: The integral performance is defined as a measure of the working accuracy of the CEM. The integral performance is derived from the differences in pairs of measured values of the determinand by the CEM and reference method. There must be a sufficient number of paired measurements spread over the period of unattended operation. It is calculated according to the formula for standard deviations."
286 analysis function analüüsifunktsioon metroloogia (Jörgen küsib). Talupojamõistus ütleks, et "kaliibrimiskõver", aga 2. märkus paneb seda justkui pahaks. "Analysis function: Statistical relationship between the starting variable (signal measured) of the measuring system and the associated measurement result (measured value) simultaneously determined at the same point of measurement using a standard method of reference measurement. NOTE 1: The analysis function is normally calculated using linear regression. NOTE 2: ISO 10155 uses the term "calibration function" instead of "analysis function". This use of the term "calibration function" conflicts with other ISO standards (for example, ISO 6879) and VDI. Within MCERTS, the term "analysis function" is used to avoid such inconsistencies.
303 path analysis, traversal analysis analüütika/seire (Jörgen küsib:) mõõtmine mõõtejoonel, näiteks optilise läbitavuse põhjal, oluline on just see, et mõõtejoon on pikk, põiki läbi korstna, vastandina "punktanalüüsile", kus see on väga lühike. "mõõtmine (pikal) mõõtejoonel" ? :)
507 tartaric acid viinhape üld 2,3-dihüdroksübutaandihape
222 Tosyl Tosüül orgaanika 4-tolueensulfonüül
221 Dansyl Dansüül orgaanika 5-dimetüülaminonaftaleen-1-sulfonüül
637 injection cycle sisestustsükkel kromatograafia Aeg proovi sisestamisest järgmise proovi sisestamiseni.
738 unified acidity üldistatud, ühildatud happelisus analüütika Agnes: unified oleks üldistatud, ühildatud, ühtne?
427 amino acid L-lysine aminohape L-lüsiin valgud aitab taastada herpes simplexi ja muskleid
437 protonated form protoneeritud vorm füüsikaline keemia aluse või aniooni protoneeritud vorm
753 targeted analysis sihtanalüüs analüütika Analüüs, mille puhul analüüt on ette teada. Vt ka untargeted analysis.
754 untargeted analysis, non-targeted analysis mitte-sihitud analüüs analüütika Analüüs, mille puhul püütakse registreerida kõiki proovis sisalduvaid aineid. Koit: "mitte-sihitud" on imelik, aga "sihtimata" või "sihitu" oleks veel imelikumad. Ettepanekuid?
15 Process analysis protsessianalüüs analüütika Analüüsid, mida tehakse jooksvalt tööstusprotsesside kontrolliks, vastandatuna laboratoorsetele analüüsidele. Ei ole head eestikeelset vastet
78 Robustness Mittekapriissus, töökindlus, vähenõudlikkus analüütika Annika: Kasutan igapäevaselt robustsuse asemel sõna nõudlikkus; et on nõudlikumaid ja vähem nõudlikumaid meetodeid e. siis vähenõudlik meetod. Ivo: mulle meeldib Su mõte!
597 ASE, Accelerated solvent extraction survestatud vedelikekstraktsioon analüütika ASE on firma Dionex kaubamärk. Samal põhimõttel töötavaid süsteeme võiks nimetada (vt.) pressurized liquid extraction, PLE
11 autosampler proovi automaatsisestaja analüütika Autosampler on anglitsism. Kuidas oleks: proovi automaatsisestaja (Karmen). Hea mõte! (Ivo)
766 breakthrough küllastus adsorptsioon, tööstus breakthrough in an adsorption process indicates that the solid has became saturated
348 bulk põhiosa, suur osa üld bulk material- lausmaterjal FI-s kasutusel, ilmselt Käämbre soovitus
690 docosahexaenoic acid (DHA) tservoonhape biokeemia dokosaheksaeenhape
148 domain domeen biokeemia, infotehnoloogia domeen ja doomen on tunnustatud eestikeelsed sõnad, domään aga mitte
675 crimp valts- analüütika Eesliide nn "crimp vials", "crimp caps" jm terminite jaoks.
241 inorganic anorgaanilne üld Eesti keeles ei ole sõna inorgaaniline
10 working solution töölahus, standardlahus analüütika Eestikeelne vaste oleneb kontekstist
310 absolute absoluut lõhnaained Eeterlik õli, mis on saadud kaheastmelisel ekstraktsioonil.
236 cross-contamination ristsaastumine analüütika Efekt, mille käigus erinevad proovid üksteise analüüsi sel moel segavad, et saastavad analüüsiseadet (Jörgen: ristsaastumine ? Panin kirja) Ülis: olen tõlkinud lihtsalt saastumine, millega risti siin saastumine toimub?
699 eicosapentaenoic acid (EPA) timnodoonhape biokeemia eikosapentaeenhape
459 Capture stage valgu kinnistamine biokeemia Ene:Valkude puhastamise esimeses etapis tähendab see toorvalgu kinnipüüdmist kandjale
Jüri Ruut: valgu kinnistamine?
777 emitter potential massispektromeetria ESI-MS
778 shield potential massispektromeetria ESI-MS
191 nuclear magnetic resonance (NMR) tuumamagnetresonants analüütika Esterm: kokkukirjutus on eelistatud, lubatud ka "tuuma magnetresonants"
733 laser induced breakdown spectroscopy laser-indutseeritud plasmaspektroskoopia analüütika füüsikud tõlgivad sel moel
265 ground jahvatatud (1), lihvitud (2), põhi- (3) üld ground powder - jahvatatud pulber; ground joint - normaallihv; ground state - põhiolek
316 limescale, lime katlakivi üld harvemini scale
Jüri Ruut: "lime" on pigem "lubi"
451 hydrophobic charge-induction chromatography hĆ¼drofoobse laengu-induktsiooni kromatograafia kromatograafia HiThanks for your interest and nice setousgigns. Since the apparatus and the laser were the college properties, it is now displayed at the college and anyone could do some tests with it.The laser was a 1.5 watt red laser with a laminar beamI tried to put the beam over but the torsion balance works only on a horizontal movements. It is very sensitive and can detect a force of less than 100 millionths of a Newton.I am starting a book to explain more and will post parts every week, I hope.Louis
757 extractant ekstrahent analüütika http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=ekstrahent
176 sample carryover proovimälu analüütika häire analüüsi juures, mille korral proovi mõõtmise tulemusi mõjutab seadmesse osaliselt sisse jäänud eelmine proov. Väga sarnane mõiste on mäluefekt. Siit ka mõte selle tõlke "proovimälu" jaoks.
522 Pasteur pipette Pasteur'i pipett analüütika Hääldus: pastööri
589 imaging with optical microscopy kujutamine? jälgimine? (tõlkeprobleemid) biokeemia, meditsiin idee on selles, et näiteks rakku pannakse mingi aine, mis teeb mingid osad värviliseks ja nähtavaks ja siis saab muudkui mikroskoobiga vaadata. ehk on mingi viisakas sõna selle tarbeks olemas, et ei peaks pikalt ja kohmakalt seletama?
Jüri Ruut: arstid kasutavad "(preparaadi) värvimine"
87 Standard standard, etalon metroloogia Inglise keeles on sõnal "Standard" kaks tähendust: 1. tehniline spetsifikatsioon. Eestikeelne vaste on Standard. 2. Mõõtmisel kasutatav etalon. Eestikeelne vaste on Etalon.
279 trapping efficiency lõksustamise efektiivsus aparatuur ioonlõks-massispektromeetria
292 Attenuated Total Reflectance, ATR nõrgendatud täielik sisepeegeldus Analüütika IR spektroskoopia proovi käsitsemise moodus
167 screening skriining analüütika Ivo: "screening" on seni enamasti "skriining"-uks tõlgitud. "sõelumine" ja "sõeluuring" on ka variandid, aga jäävad vist veidi mitmemõtteliseks. Sulev: ma olen ise ka "sõelumise" varianti kasutanud, enamasti saab kontekstist aru, millega tegemist.
170 acceptor number aktseptorarv füüsikaline keemia Ivo: aktseptorarv või aktseptornumber?
275 bracketing calibration vahemik-kalibreerimine Analüütika Ivo: andke nõu! Urmas M: pakun vahemik-kalibreerimine Tõiv: sulustatud kalibreering, sulg-kalibreering? Koit: kas me räägime sellest https://www.dataapex.com/documentation/Content/user-guide/calibration/calibration-bracketing.htm
357 effluent efluent kromatograafia Ivo: anglitsism, aga ajab asja ära.
536 septum septum üld Ivo: Anglitsism, aga üsna juurdunud ja kõlab ka Eesti keeles päris häti.
3 vial viaal üld Ivo: anglitsism, kuid väga juurdunud ja kõlab ka eesti keeles hästi
180 headspace aurufaas analüütika Ivo: Baasmõiste terve rea prooviettevalmistusmeetodite juures. "Aurufaas" on ilusa kõlaga, aga maru mittespetsiifiline ja võib põhjustada arusaamatusi. "Pearuum" jälle on veider. (Jörgen:) pealisõhk/pealisgaas/pealisruum ?
334 offset nihe üld Ivo: ei tea ühtegi head vastet; Meelis: "nihe" on väga mitmes kohas sobiv.
438 equilibration buffer taskaalustumispuhver Ivo: hea oleks rohkem konteksti
644 FTIR FTIR spektroskoopia Ivo: ka eestikeelses tekstis kasutatakse sageli lühendit FT-IR
443 direct bond Ivo: kas oleks võimalik anda rohkem konteksti? Siis saaks võibolla mõne vaste leida...
175 deconvolution dekonvolutsioon matemaatika Ivo: Keemikud enamasti seda vastet kasutavad
184 static headspace sampling tasakaalulisest aurufaasist proovi kogumine analüütika Ivo: Kohmakas, aga annab mõtte edasi
243 sample loop proovisilmus analüütika (kromatograafia) Ivo: Koit, ehk on Sul paremaid mõtteid? Praegune on puine...Allan: prooviaas
185 solvent blank solvent-tühiproov analüütika Ivo: Koit, kas oskad aidata? (Jörgen): "lahusti fooni" olen kohanud aga seda oled sa ehk ise ka kohanud
18 on-line (online) voog-, voo- , pidevvoog- (ilmselt tõlkida eesliitena) analüütika Ivo: Koit, kas Sa oskad midagi paremat pakkuda?
169 injector aurusti aparatuur (kromatograafia) Ivo: kõlab ilusti ja on ka reaalselt kasutuses. Puuduseks on vast see, et kontekstiväliselt pole üldse aru saada, millega tegemist. "Sisestussüsteem" on selgelt kohmakam. Äkki sobiks "sisesti"? (Karmen) Jüri Ruut: GC jaoks OK, HPLC-s ei auru midagi. HPLC (ja miks ka mitte GC) jaoks "injektor"?
2 eppendorf katsuti, plastiktuub biokeemia Ivo: Kommenteerige! Eppendorf on ainult ühe tootja nimi - miks leiutada jalgratast, need tuubid on meedikutelt juba ammu nime saanud - katsutid. Maarja: http://www.biokeemiaselts.ee/?mid=9&lang=et - tuubik, mikrotuub
105 peak-to-peak noise minimaks müra aparatuur Ivo: Kommenteerige!
397 suspendability suspendeeritavus kolloidkeemia Ivo: kui oleks rohkem konteksti, siis saaks võibolla anda täpsema vaste
408 up-forward flow Ivo: kui saaks rohkem konteksti, siis ehk suudaks mõne vaste välja mõelda...
458 purified protein bulk puhastatud valgu põhiosa Ivo: kui saaks rohkem konteksti, siis oskaks võibolla midagi paremat pakkuda
356 cold trap külmlõks orgaanika Ivo: külmalõks?
482 acid-base titration happe-aluse tiitrimine analüütika Ivo: lihtne asi, aga ei ole päris hea see eestikeelne vaste ...
Jüri Ruut: Neutralisatsioontiitrimine?
261 acid-base properties happelis-aluselised omadused üld Ivo: lihtne asi, aga küllalt keerukas tõlkida. Happe-aluse omadused ja hape-alus omadsued on justkui veel viletsamad.
165 high throughput screening kõrgjõudlus-skriining analüütika Ivo: liiga julge? "screening" on seni enamasti "skriining"-uks tõlgitud. "sõelumine" ja "sõeluuring" on ka variandid, aga jäävad vist veidi mitmemõtteliseks. Hedi: "kiirsõeluuring" on bioorgaanikute seas juba üsnagi levinud. Koit: screening tõlgitakse enamasti sõelumiseks, throughput vasteks ütleb Esterm tootlikkus. Sisu poolest on tootlikkus õige sõna.
171 template molecule matriitsmolekul, tempelmolekul orgaanika Ivo: mõiste molkulaarjäljendpolümeeride vallast
426 polymeric reverse phase matrix polümeerne pöördfaas-maatriks kromatograafia Ivo: Oleks hea rohkem konteksti
422 fast protein liquid chromatography kromatograafia Ivo: oleks vaja rohkem konteksti Ene:nimetatakse valkude puhastamise meetodite hulgas
420 block buffer blokeerimispuhver Ivo: oleks vaja rohkem konteksti, et omistada valdkond.
41 Certified reference material Sertifitseeritud referentsmaterjal, sertifitseeritud etalonaine analüütika Ivo: on pakutud ka sertifitseeritud võrdlusmaterjal, mis tegelikult kõlab maru ilusti. Isegi kahju, et referentsmaterjal on nii tugevalt juurdunud...
25 spike, spiking rikastama, rikastamine analüütika Ivo: palju kasutatakse ka spaikimist, aga riakstamine kõlab kenamalt
168 split ratio jaotussuhe, proovijaotus-suhe analüütika (kromatograafia) Ivo: pole ideaalne
139 deposit sadestis, deposiit üld Ivo: pole päris hea vaste Karmen: http://mt.legaltext.ee/esterm/ annab deposit=sediment, seega sade või sete
12 chromatographic run kromatografeerimise tsükkel analüütika (kromatograafia) Ivo: pole vist ideaalne Koit: kromatograafiline jooks (tahab veidi harjumist, aga võiks sobida)
34 Accuracy Mõõtetäpsus, (või lihtsalt) Täpsus metroloogia Ivo: probleemne termin, sest eestikeelsel vastel on mitu tähendust.
127 uncertainty budget määramatuste koond, määramatuste koondtabel metroloogia Ivo: päris hea vaste see pole. "Büd˛ett" kõlab eesti keeles veidralt, "eelarve" on siin suisa kohatu
212 intermediate precision laborisisene korratavus analüütika Ivo: raske on leida head vastet
163 liquid junction vedelik-vedelik piirpind füüsikaline keemia Ivo: See on veidi kohmakas, aga küllaltki kinnistunud.
762 dried blood spot kuivanud vereplekk biomed Ivo: see tõlge on kehvapoolne
506 single-bounce ATR ühekordse proovi läbimisega ATR analüütika Ivo: see tõlge on kole
166 size exclusion chromatography suuruskromatograafia analüütika Ivo: Tõeline pähkel. Võiks kaaluda ka suuruseralduskromatograafia ja poorkromatograafia
107 vortex (verb) vibrosegama, vibratsioonsegama, keerissegama biokeemia Ivo: toodud vasted on küsitavad, aga "vorteksitama" oleks vist veel naljakam. Maarja: biokeemiaselts pakub nt. keeristama. Keerissegama? Ivo: Täitsa hea!
137 at line analysis Analüütika Ivo: Tööstusprotsesside analüüsis selline olukord, kus analüüsiseade asub tootmisliini kõrval (kuid mitte on-line), mitte laboris
141 purge tühjendama, läbi puhuma, puhastama üld Ivo: vaste oleneb kontekstist
90 Trackability Proovisidusus, prooviga seostatavus analüütika Ivo: väljendab seda, et laborisse sisse tulnud proov ja laborist välja minev tulemus peavad olema üheselt omavahel seostatavad, näiteks kasutades proovide identifitseerimist unikaalsete identifikaatoritega.
133 immersion chiller (immersion cooler) immersioonjahuti aparatuur Jahutusseade, mille jahutuselement on painduva lohvi otsas ja on jahutatavasse lahusesse sukeldatav
619 standard operation procedure, SOP tööjuhend üld Jüri Ruut: "Standardne töökord", "SOP", "standardprotseduur" on kuidagi kohmakad.
181 endcapped deaktiveeritud polümeeriahelaga analüütika (kromatograafia) Jüri Ruut: 2005/344/EÜ, eurotõlkijatelt
633 column oven kolonnitermostaat, kolonniahi kromatograafia Jüri Ruut: Esterm pakub "kolonnahi". "Kolonniahi" ehk veel, aga temperatuuri hoidmise aspekt on minu arust siinkohal olulisem. Koit: GC korral sobiks ahi paremini, sest temp vaja muuta, LC korral termostaat. "Kolonnahi" oleks justkui "kolonnikujuline ahi", mis siinkohal ei sobi.
635 standard curve, calibration curve kalibreerimiskõver analüütika Jüri Ruut: Esterm pakub "standard curve" vasteks "standardkõver", samas on "kalibreerimiskõver" täitsa olemas. "Standardkõver" ei sobi kohe üldse.
294 ion source ioonallikas analüütika (MS) Jüri Ruut: iooniallikas? Allikas ise ei ole iooniline.
52 Expiry date Kehtivusaeg analüütika Jüri Ruut: säilimis(täht)aeg, kui kemikaalidest räägitakse?
396 resuspendability Jüri Ruut: taassuspendeeritavus?
634 conditioning tööre˛iimi viimine kromatograafia Jüri Ruut: võiks midagi paremat olla? "Konditsioneerimine" poel ehk päris see.
269 span drift Mõõteulatuse triiv analüütika Jörgen: Estermis "haardetriiv". Kas "punkti triiv", "mõõtepunkti triiv" vms kõlaks mõistlikumalt ? Ivo: arvan, et mõeldud on seda, et see ulatus, mis "span gas"-i abil paika pannakse, aja jooksul triivib... (Jörgen): nojah, aga nad käsitlevad seda spannimist kui lihtsustatud kahepunkti-kaliibrimist. See "ulatus" mis kahe punkti vahele jääb, tundub kõrvalise tähtsusega. Ja üldse, kas vahemik saab triivida ? Seda enam, et vahemiku alumise punkti, nulli triivi määratakse eraldi
270 span gas Kalibreerimisgaas mõõteulatuse määramiseks analüütika Jörgen: Estermis "võrdlusgaas". 1999/96/EC: "The calibration shall be checked by using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80 % of full scale of the measuring range." ISO 12039:2001(E): "gas used to adjust and check a specific point on a calibration curve". Kas "punktkaliibrimisgaas" kõlaks mõistlikumalt ? Ivo: usun, et saan aru, mis see on, aga ilusat lühikest terminit ei oska Eesti keeles küll pakkuda. Usun, et seda terminit sisaldavad tekstid tuleks eesti keeles nii kirjutada, et see sõna ei jääks terminina sisse. Jörgen: "mõõteulatus" peaks olema ju see "measuring range" ? Kui on, siis ei tohiks ta iseendast 80% olla.
317 multi-component analysis analüütika Jörgen: kas on head väljendit?
268 span Mõõteulatus analüütika Jörgen: Õiguskeelekeskuse tekstides "mõõteulatus". "Span is defined as the difference between the span response and the zero response. The span response is defined as the mean response, including noise, to a span gas during a 30 seconds time interval." Ivo: Span on tõesti ulatus või haare. Kui tegemist on mõõteseadmega, siis mõõteulatus on igati kohane. (Jörgen:) enamasti käsitletakse seda justkui punktina. Voolukiiruse analüüsil tehakse kaliibrimiskõver ainult selle väärtuseni. Ülakaliibrimispunkt ehk ?
26 digestion mineraliseerimine analüütika ka (märg)tuhastamine
547 crimp vial valtskorgiga viaal analüütika ka crimp top vial
55 interference segav mõju (1), interferents (2) analüütika, füüsika Kaks täiesti erinevat tähendust
27 containment -piir üld Karmen: palju tõlkevariante, mõtteid saab viitest http://mt.legaltext.ee/esterm/
663 Aluminosilicate, alumosilicate alumosilikaat anorgaanika Kas on alumiiniumsilikaat või alumiinosilikaat? Ivo: minu teada on see sama asi, mis alumosilikaat
587 reporting limit teatamispiir analüütika Kas on paremat? Kui analüüsi tulemus ületab teatamispiiri, siis tuleb sellest mingile instantsile teada anda.
682 sodium dithionite naatriumditioniit Kas sellel eestikeelset nime ka on?
129 reference value tugiväärtus (referentsväärtus) metroloogia Kasutatakse ka referentsväärtust, aga tugiväärtus kõlab eesti keeles paremini.
9 stock solution emalahus analüütika Kasutatakse ka stokklahus ja lähtelahus, aga emalahus on justkui kohasem
735 fouling saastumine, määrdumine, riknemine analüütika Kasutusel just mitmesuguste sensorite juures
650 test-tube katsuti, katseklaas üld Keemias on levinud katseklaas, meditsiini alal kasutatakse katsuti.
16 batch partii üld Keemiatööstuses on see vaste OK. Analüütilises keemias kasutatakse ka batch-i mõistet ja tõlgitakse partiiks, aga see on veidi puine.
120 vortex mixer vibratsioonsegisti biokeemia keerissegur
200 double-junction electrode kahe vedelik-vedelik piirpinnaga elektrood, topeltpiirpinnaga elektrood füüsikaline keemia kohmakas Ivo: ehk sobiks topeltpiirpinnaga elektrood? Karmen: "topeltmembraaniga klaaselektrood" oleks sisuline Meelis: 'Topeltsiirdega elektrood', või on see liiga eksitav ja viitab pigem pooljuhtstruktuurile?
99 procedural blank tühikontroll, kogu metoodikat hõlmav tühiproov analüütika Koit, kas oskad aidata?/ tühikontroll on kasutusel bioanalüütikas.
118 non-destructive mittedestruktiivne analüütika Koit: anglitsism ...
775 multiple SIM, mSIM mitme valitud iooni jälgimine, mSIM analüütika Koit: enda leiutatud termin väljendamaks mitme SIM registreerimist ühes ajaaknas. Kui võrrelda SRM vs MRM, siis SIM-le võiks vastata MIM, aga ei ole seda kohanud.
515 collaborative study ringtest metroloogia Koit: Esterm annab collaborative trial vasteks ringtest. Collaborative study võiks sama olla?
668 chloraxin üld Koit: jätaks tõlkimata, sest see on kloramfenikooli sisaldava ravimi kommertsnimetus
119 APCI, atmospheric pressure chemical ionization atmosfäärirõhuline keemiline ionisatsioon analüütika Koit: keemiline ionisatsioon atmosfäärirõhul?
179 tailing sabatamine, lohisemine analüütika (kromatograafia) Koit: lisasin uue tõlkevariandi - lohisemine. Kuidas tundub? Ivo: Täitsa hea!
157 matrix-matched standard sama maatriksiga standard, maatrikssamane standard analüütika Koit: maatriksvastav standard
559 selected ion chromatogram (selekteeritud ioonide kromatogramm) kromatograafia Koit: Murray 2013 (http://dx.doi.org/10.1351/PAC-REC-06-04-06) sellist terminit ei kasuta. vt. selected ion monitoring (SIM) ja extracted ion chromatogram (EIC)
353 purge and trap läbipuhumine ja kinnipüüdmine analüütika Koit: Pakkuge paremat?
273 sequence järjend analüütika Koit: proovide automaatsisestajale ette antud tööde (proovide) järjekord. Kas seda mõistet muus kontekstis ette tuleb? Geneetikas: (nukleotiidne) järjestus
14 quasi-molecular ion kvaasimolekulaarioon analüütika Koit: vananenud IUPACi termin MSs tekkivate ioonide [M+H]+ ja [M-H]- kohta. vt. protonated molecule ja deprotonated molecule
123 warning line häirejoon analüütika Kontrollkaardi joon, millest üle minevat tulemust ei loeta veel kontrolli alt väljas olevaks, kuid siiski küsitavaks, ning rakendatakse ennetavaid meetmeid
122 control line kontrolljoon analüütika Kontrollkaardil joon, millest üle minevat tulemust kontrolli alt väljas olevaks
155 matrix maatriks analüütika Koondnimetus kõikide proovi komponentide jaoks välja arvatud analüüt. Proov = analüüt + maatriks.
101 ghost peak uitpiik analüütika (kromatograafia) Kromatograafias tähistab see mõiste sellist piiki, mis on kromatogrammile kes-teab-kust ilmunud ja mille päritolu pole selge. Teine pakkumine oleks "varipiik".
36 fadeaway lävi analüütika Kromatograafias, spektrofotomeetrieas jne
102 rider peak ratsurpiik analüütika (kromatograafia) Kromatograafias: väike piik, mis "istub" talle eelneva suure piigi "saba peal"
214 xylosyl ksülosüül orgaanika ksüloosi jääk radikaali või asendusrühmana
700 substrate scope lähteainete kasutusulatus orgaanika lähteainete ampluaa?
363 maleate maleaat orgaanika maleiinhappe ester või sool
419 nutraceutical üld Mariliis: Tegemist on ühendsõnaga: nutritional + pharmaceutical. Ma pakuks apteegihaps.
519 target mass sihtmass massispektromeetria massi ja laengu suhe, mille jaoks optimiseeritakse massispektromeetri detekteerimis- ja ioontranspordi parameetrid
759 deprotonated molecule deprotoneeritud molekul analüütika Massispektromeetrias ioon [M-H]-
758 protonated molecule protoneeritud molekul analüütika Massispketromeetrias ioon [M+H]+
199 derivative derivaat orgaanika matemaatikas on see ka tuletis
227 mesylate mesülaat, metaansulfonaat orgaanika metaansulfoonhappe anioon või ester
245 performance suutlikkus üld method performance - meetodi suutlikkus
67 fusion sulandamine analüütika mineraalsete ainete lahusesse viimiseks kasutatakse sulandamist mõne soola või leelisega
100 melt suland analüütika mineraalsete ainete lahusesse viimiseks kasutataval sulandamisel tekkiv lahustuvate soolade segu
253 halogen bonding halogeenside üld mittekovalentne (Lewise happe-aluse tüüpi) vastasmõju halogenorühmade ja elektronpaaridoonorite vahel
42 modular materials kristallograafia modulaarmaterjalid? Moodulmaterjalid?
201 chemical ionization keemiline ionisatsioon analüütika MS
202 field desorption väli-desorptsioon analüütika MS
203 field ionization väli-ionisatsioon analüütika MS
204 plasma desorption plasma-desorptsioon analüütika MS
206 electrospray ionization (ESI) elektropihustus-ionisatsioon analüütika MS
749 transition üleminek analüütika MS fragmenteerumisel
755 product ion produktioon analüütika MS termin, mis käib paaris "precursor ion"-ga. Koit: "produktioon" ei kõla hästi, aga "fragmentioon" ei kataks ära nt ICP-MS/MS-s suurema reaktsiooniprodukti teket.
771 tandem mass spectrometer tandem massispektromeeter analüütika MS/MS instrument
373 post-translational modification (PTM) translatsioonijärgne modifikatsioon bioorgaanika muudatus valgumolekulis, mis on toimunud peale geneetilisele koodile vastavat peptiidahela sünteesi Piiga: geneetikas ongi kasutusel posttranslatsiooniline või translatsioonijärgne modifikatsioon
349 sodium bicarbonate söögisooda anorgaanika NaHCO3
86 downgrade (millegi) tähtsuse või staatuse vähenemine üld Nt. The hurricane was downgraded to a tropical storm.
492 coupling kupling, seostamine orgaanika, üld näit. coupling energy - seose energia. Eva Roos: molekulaardünaamikas esineb termin "temperature coupling", mis tähendab tegevust, kus süsteemi temperatuuri üritatakse hoida konstantsena. konstantne = temperatuur flukueerib vähesel määral mingi teatud väärtuse ümber. Pakun tõlkeks "temperatuuri nivelleerimine", aga oleksin tänulik paremate tõlgete eest.
109 post-column kolonnijärgne analüütika (kromatograafia) Näiteks post-column derivatisation - kolonnijärgne derivatiseerimine
115 mass spectrometer massispektromeeter analüütika On mõttekas eelistada seda vastet vastele "mass-spektromeeter", kuna viimasega tekib massiliselt probleeme mitmesuguste tuletissõnade kasutamisel
364 malate malaat orgaanika õunhappe ester või sool
246 species osake / osakese liik üld Pakuksin sellise vaste - minu arust sobib ilusti. Muidugi lausest ja kontekstist olenevalt on ka kitsama tähendusega mõisted tõlkes võimalikud. (Ain)
290 slip libeaine polümeerid polümeeri tootmisel massi lisatav lisand, mis tõstab polümeeri pinna libedust
693 ionic polymer ioonpolümeer orgaanika/analüütika Polümeersed ühendid mis sisaldavad ioonseid või ionogeenseid rühmi. Klassifikatsioon hõlmab vastavalt IUPAC-ile nii ioniite kui ka erinevaid elektroaktiivseid polümeere ja nende metallikomposiite (Tõiv)
552 flow chemistry voogkeemia orgaanika Reaktsioon viiakse läbi pidavas voos, mitte "portsu kaupa" (batch production).
702 disodium cocoamphodiacetate Kosmeetika Saadakse kookospähkli õlist.
187 fronting ninatamine, pidurdumine kromatograafia sabatamise (tailing) vastand Koit: ninatamine on enam kui imelik. Pidurdumine?
315 alkaline metal leelismetall anorgaanika samuti alkali metal
313 maximum residue limit, MRL jääkide piirnormid analüütika samuti maximum residue level
763 total ion current chromatogram (TICC) summaarse ioonvoolu kromatogramm kromatograafia See on korrektsem asendus levinud terminile "total ion chromatogram (TIC)" [Murray 2013 (http://dx.doi.org/10.1351/PAC-REC-06-04-06)]
767 forward osmosis edastav osmoos tehnoloogia separatsiooniprotsess milles lahusest eraldub vesi osmootilise rõhu tõttu läbi selektiivse membraani kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse mille kontsentratsiooni taset pidevalt taastatakse
24 round tsükkel analüütika Siin on silmas peetud nn võrdlusmõõõtmiste "raunde"
31 ICP, Inductively Coupled Plasma induktiivplasma aparatuur Siinpakutu on sujuvam, kui "induktiivsidestatud plasma"
683 tricarballylate propaan-1,2,3-trikarboksülaat orgaanika sooviksin eesti keelset terminit. Tegemist on soolestiku teatud bakterite ainevahetusproduktiga, mida määratakse uriinist mass-spektromeetria abil... Mariliis: tõlge wikipedia artikli põhjal: http://en.wikipedia.org/wiki/Propane-1,2,3-tricarboxylic_acid
7 RMS noise (root mean square noise) ruutkeskmine müra aparatuur standardhälbe tasemel esitatud müra
765 reconstructed ion chromatogram (RIC) valitud iooni kromatogramm kromatograafia sünonüüm: extracted ion chromatogram (EIC, XIC)
764 extracted ion chromatogram (EIC, XIC) valitud iooni kromatogramm kromatograafia Sünonüüm: reconstructed ion chromatogram (RIC)
233 elemental lihtaine üld Tegelikult on nii üsna raske tõlkida. Nt. graphite and diamond are types of elemental carbon tuleks hoopis tõlkida: grafiit ja teemant on süsiniku allotroopsed teisendid (lihtaine süsinik esineb grafiidi ja teemandina)
672 orbital-shaker orbitaalraputi üld Teine võimalus oleks orbitaalloksuti. Ringloksuti?
770 multiple-stage mass spectrometry (MSn) järjestik-massispektromeetria analüütika Termin hõlmab ka tandem-massispektromeetreid.
701 lipidated vancosamine moiety The pseudoaglycone impurity is derived from hydrolysis of the lipidated vancosamine moiety of telavancin and the aglycone impurity is derived from the hydrolysis of the glucose moiety of telavancin
666 imprecision ebatäpsus metroloogia The random dispersion of a set of replicate measurements and/or values expressed quantitatively by a statistic, such as standard deviation or coefficient of variation. [CLSI]
510 desalination soolade eemaldamine tehnika This is just the pecefrt answer for all forum members
237 ionic liquid ioonvedelik üld Tihti kasutatakse mõistet ioonne vedelik. Pakuks ühesõnalist varianti.
652 primary standard põhiaine analüütika Tiitrimise juures tähistab primary standard ainet, mille abil määratakse titrandi kontsentratsioon. Vt ka metroloogia valdkonna tõlget.
774 titer factor analüütika Titration solution correction factor
19 slurry puderjas mass süntees Tõiv: 'pudru' on sõna 'puder' omastav kääne. Ehk on 'puderjas mass' parem termin, kui see tähistab sünteesinõus tekkivat kahtlase konsistentsiga ollust. Ivo: Tänu, hea ettepanek! Tea:Minu jaoks on "slurri" natuke vedelam - pakuksin vanade eestlaste terminit "kört", kuigi see ei kõla nii akadeemiliselt.
Jüri Ruut: körtmass?
117 adduct ion aduktioon, liit-ioon analüütika Tõiv: liit-ioon? MS-s olen siiamaani tõlkinud 'sodium adducti' just naatriumi liit-iooniks. Ivo: hea mõte!
684 short path Tõlke pakkumiseks oleks vaja rohkem konteksti
606 cylindrospermopsin tsülindrospermopsiin toksikoloogia Tsüanotoksiin
581 microfluidic chip fluidik-mikrokiip Analüütika TTÜ teadlaste pakutud termin
57 Process sample Protsessi proov analüütika Tööstusprotsesside analüütikas see materjal, mis antud ajahetkel on vastasmõjus analüüsiseadmega
424 crimper valts-sulgur analüütika Valtskorkide sulgemise tööriist.
135 absorbance neelduvus, optiline neelduvus analüütika varem kasutati mõistet optiline tihedus Neelduvus oleks maakeeli u-refleksiivina mingi valguse vms omadus, mitte neelaja, nagu peaks. Ehk pigem neelavus kui soovite. (Tarmo)
449 chiral kiraalne orgaanika vintjas?
728 carryover ülekanne üld Või ülekandumine?
30 blank tühiproov, tühikatse, null-lahus, võrdluslahus analüütika Võimalikke vasteid on mitmeid, nende vahel valimine oleneb kontekstist
111 volumetric mahtanalüütiline analüütika volumetric titration - mahtanalüütiline tiitrimine (vs kulonomeetriline tiitrimine)
28 threshold lävi üld vt ka cutoff, fadeaway
525 Pressurized liquid extraction survestatud vedelikekstraktsioon analüütika vt. ka ASE, Accelerated solvent extraction
590 photobleaching fotopleegitus, fotopleekimine spektroskoopia wikipedia järgi: fotopleegitus on fluorofoori fotokeemiline hävinemine. fotopleekimine võib asju keeruliseks teha, kuna valgus mis on vajalik fluorestsensi ergastamiseks hävitab samal ajal fluorofoore. http://en.wikipedia.org/wiki/Photobleaching
704 fused bead sulatis materjaliteadus XRF analüüsis kasutatavad õhukesed ümmargused klaasjad kettad, mis saadakse tsemendi või klinkri ning liitiumboraadi sulatamisel Claisse aparaadis.
705 powder pellet pressitud pulbertablett materjaliteadus XRF ja XRD analüüsis kasutatavad metallist vormi pressitavad tabletid, mis koosnevad boorhappest ja tsemendist, klinkrist või põletatud põlevkivist
685 ytterbium üterbium üld Yb