Kemterm
... on avatud kõigile huvilistele, eeskätt probleemsete ja juurdunud eestikeelseid vasteid mitte omavate keemia-alaste terminite otsimiseks ja lisamiseks
... ei ole mõeldud üldlevinud terminite jaoks (nt. benseen, vask jmt). Selliseid termineid otsige mõnest allikast kemtermi viidete lehel ja ärge palun siia lehele sisestage!.

Lisa/muuda termin

Keemia-alased terminid
ID Inglise Eesti Valdkond Kommentaar
130 aromaticity aromaatsus
304 couplant
332 nefa
337 covalent molecular kovalentne molekulaarne
346 syringeability
350 teichoic
378 educt
380 rho-axis mehtod
396 resuspendability Jüri Ruut: taassuspendeeritavus?
408 up-forward flow Ivo: kui saaks rohkem konteksti, siis ehk suudaks mõne vaste välja mõelda...
411 reciprocative
420 block buffer blokeerimispuhver Ivo: oleks vaja rohkem konteksti, et omistada valdkond.
438 equilibration buffer taskaalustumispuhver Ivo: hea oleks rohkem konteksti
443 direct bond Ivo: kas oleks võimalik anda rohkem konteksti? Siis saaks võibolla mõne vaste leida...
458 purified protein bulk puhastatud valgu põhiosa Ivo: kui saaks rohkem konteksti, siis oskaks võibolla midagi paremat pakkuda
645 OPD
646 optical path delay
651 Glucoronolactit Glükoronolaktoon
523 fused silica sulatatud kvarts
655 triethylborane trietüülboraan
657 chemical end
679 wet prime
670 stripping process
671 molecular path
682 sodium dithionite naatriumditioniit Kas sellel eestikeelset nime ka on?
684 short path Tõlke pakkumiseks oleks vaja rohkem konteksti
686 suspensibility
691 Docosahexaenoic
695 heat flow
698 multistage countercurrent distribution
719 reliability usaldusväärsus
720 stability stabiilsus
721 corrosive korrosiivne, korrodeeriv, sööbiv
701 lipidated vancosamine moiety The pseudoaglycone impurity is derived from hydrolysis of the lipidated vancosamine moiety of telavancin and the aglycone impurity is derived from the hydrolysis of the glucose moiety of telavancin
743 bulk
725 khellin
932 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione
933 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione
766 breakthrough küllastus adsorptsioon, tööstus breakthrough in an adsorption process indicates that the solid has became saturated
431 electronegativity elektronegatiivsus aine ehitus
470 crystal lattice kristallivõre aine ehitus
518 atomic radius aatomraadius aine ehitus
580 Van der Waals radius Van der Waals'i raadius aine ehitus
583 polarizability polariseeritavus aine ehitus
1 LoQ, limit of quantitation määramispiir analüütika
9 stock solution emalahus analüütika Kasutatakse ka stokklahus ja lähtelahus, aga emalahus on justkui kohasem
4 buffer solution puhverlahus, puhver analüütika
6 LoD, limit of detection avastamispiir analüütika
8 diode array dioodrivi analüütika
10 working solution töölahus, standardlahus analüütika Eestikeelne vaste oleneb kontekstist
11 autosampler proovi automaatsisestaja analüütika Autosampler on anglitsism. Kuidas oleks: proovi automaatsisestaja (Karmen). Hea mõte! (Ivo)
13 recovery saagis analüütika
14 quasi-molecular ion kvaasimolekulaarioon analüütika Koit: vananenud IUPACi termin MSs tekkivate ioonide [M+H]+ ja [M-H]- kohta. vt. protonated molecule ja deprotonated molecule
15 Process analysis protsessianalüüs analüütika Analüüsid, mida tehakse jooksvalt tööstusprotsesside kontrolliks, vastandatuna laboratoorsetele analüüsidele. Ei ole head eestikeelset vastet
18 on-line (online) voog-, voo- , pidevvoog- (ilmselt tõlkida eesliitena) analüütika Ivo: Koit, kas Sa oskad midagi paremat pakkuda?
22 flow-cell läbivoolurakk, läbivooluküvett analüütika
23 electrospray elektropihustus analüütika
24 round tsükkel analüütika Siin on silmas peetud nn võrdlusmõõõtmiste "raunde"
25 spike, spiking rikastama, rikastamine analüütika Ivo: palju kasutatakse ka spaikimist, aga riakstamine kõlab kenamalt
26 digestion mineraliseerimine analüütika ka (märg)tuhastamine
30 blank tühiproov, tühikatse, null-lahus, võrdluslahus analüütika Võimalikke vasteid on mitmeid, nende vahel valimine oleneb kontekstist
35 Analyte Analüüt analüütika
36 fadeaway lävi analüütika Kromatograafias, spektrofotomeetrieas jne
39 Characterization Iseloomustamine, karakteriseerimine analüütika
40 Check sample Kontrollproov analüütika
41 Certified reference material Sertifitseeritud referentsmaterjal, sertifitseeritud etalonaine analüütika Ivo: on pakutud ka sertifitseeritud võrdlusmaterjal, mis tegelikult kõlab maru ilusti. Isegi kahju, et referentsmaterjal on nii tugevalt juurdunud...
45 Confirmation Kinnitus analüütika
46 Control material Kontrollmaterjal analüütika
48 flow-injection analysis (FIA) voogsisestusanalüüs analüütika
49 Derived quantity Tuletatud suurus analüütika
52 Expiry date Kehtivusaeg analüütika Jüri Ruut: säilimis(täht)aeg, kui kemikaalidest räägitakse?
53 Homogeneity Homogeensus analüütika
57 Process sample Protsessi proov analüütika Tööstusprotsesside analüütikas see materjal, mis antud ajahetkel on vastasmõjus analüüsiseadmega
65 Proficienty testing Pädevuskatse analüütika
66 Procedure Metoodika, protseduur analüütika
67 fusion sulandamine analüütika mineraalsete ainete lahusesse viimiseks kasutatakse sulandamist mõne soola või leelisega
72 Reference material Referentsmaterjal, etalonaine analüütika
73 Reference method Referentsmeetod, võrdlusmeetod analüütika
75 Repeatability Korduvus analüütika
76 Reproducibility Korratavus analüütika
77 Result Mõõtetulemus, (või lihtsalt) Tulemus analüütika
78 Robustness Mittekapriissus, töökindlus, vähenõudlikkus analüütika Annika: Kasutan igapäevaselt robustsuse asemel sõna nõudlikkus; et on nõudlikumaid ja vähem nõudlikumaid meetodeid e. siis vähenõudlik meetod. Ivo: mulle meeldib Su mõte!
79 Ruggedness Mittekapriissus analüütika
80 Sample Proov analüütika
81 Subsample Osaproov analüütika
82 Selectivity Selektiivsus analüütika
83 Sensitivity Tundlikkus analüütika
84 Specificity Spetsiifilisus analüütika
85 Speciation analysis Ühendiliigitus-analüüs analüütika
88 Systematic error Süstemaatiline viga analüütika
89 Testsample Kontrollproov analüütika
90 Trackability Proovisidusus, prooviga seostatavus analüütika Ivo: väljendab seda, et laborisse sisse tulnud proov ja laborist välja minev tulemus peavad olema üheselt omavahel seostatavad, näiteks kasutades proovide identifitseerimist unikaalsete identifikaatoritega.
95 Unit of measurement Mõõtühik, (või lihtsalt) Ühik analüütika
96 Validation, to validate Valideerimine, valideerima analüütika
99 procedural blank tühikontroll, kogu metoodikat hõlmav tühiproov analüütika Koit, kas oskad aidata?/ tühikontroll on kasutusel bioanalüütikas.
100 melt suland analüütika mineraalsete ainete lahusesse viimiseks kasutataval sulandamisel tekkiv lahustuvate soolade segu
111 volumetric mahtanalüütiline analüütika volumetric titration - mahtanalüütiline tiitrimine (vs kulonomeetriline tiitrimine)
112 hyphenated method liitmeetod analüütika
115 mass spectrometer massispektromeeter analüütika On mõttekas eelistada seda vastet vastele "mass-spektromeeter", kuna viimasega tekib massiliselt probleeme mitmesuguste tuletissõnade kasutamisel
116 charge residue model jääklaengu mudel analüütika
117 adduct ion aduktioon, liit-ioon analüütika Tõiv: liit-ioon? MS-s olen siiamaani tõlkinud 'sodium adducti' just naatriumi liit-iooniks. Ivo: hea mõte!
118 non-destructive mittedestruktiivne analüütika Koit: anglitsism ...
119 APCI, atmospheric pressure chemical ionization atmosfäärirõhuline keemiline ionisatsioon analüütika Koit: keemiline ionisatsioon atmosfäärirõhul?
121 control chart kontrollkaart analüütika
122 control line kontrolljoon analüütika Kontrollkaardil joon, millest üle minevat tulemust kontrolli alt väljas olevaks
123 warning line häirejoon analüütika Kontrollkaardi joon, millest üle minevat tulemust ei loeta veel kontrolli alt väljas olevaks, kuid siiski küsitavaks, ning rakendatakse ennetavaid meetmeid
125 instrumental blank instrument-tühiproov analüütika
135 absorbance neelduvus, optiline neelduvus analüütika varem kasutati mõistet optiline tihedus Neelduvus oleks maakeeli u-refleksiivina mingi valguse vms omadus, mitte neelaja, nagu peaks. Ehk pigem neelavus kui soovite. (Tarmo)
137 at line analysis Analüütika Ivo: Tööstusprotsesside analüüsis selline olukord, kus analüüsiseade asub tootmisliini kõrval (kuid mitte on-line), mitte laboris
138 fiber-opic kiudoptiline analüütika
180 headspace aurufaas analüütika Ivo: Baasmõiste terve rea prooviettevalmistusmeetodite juures. "Aurufaas" on ilusa kõlaga, aga maru mittespetsiifiline ja võib põhjustada arusaamatusi. "Pearuum" jälle on veider. (Jörgen:) pealisõhk/pealisgaas/pealisruum ?
143 sampling proovivõtt analüütika
150 baseline resolution lahutus baasijooneni, baasijooneni lahutus analüütika
151 baseline baasijoon, nulljoon, põhijoon analüütika
176 sample carryover proovimälu analüütika häire analüüsi juures, mille korral proovi mõõtmise tulemusi mõjutab seadmesse osaliselt sisse jäänud eelmine proov. Väga sarnane mõiste on mäluefekt. Siit ka mõte selle tõlke "proovimälu" jaoks.
154 UV-Vis spectrophotometry Ultraviolett-nähtav spektrofotomeetria analüütika
155 matrix maatriks analüütika Koondnimetus kõikide proovi komponentide jaoks välja arvatud analüüt. Proov = analüüt + maatriks.
156 matrix-matched sama maatriksiga, maatrikssamane analüütika
157 matrix-matched standard sama maatriksiga standard, maatrikssamane standard analüütika Koit: maatriksvastav standard
162 matrix mismatch maatriksite mittevastavus analüütika
165 high throughput screening kõrgjõudlus-skriining analüütika Ivo: liiga julge? "screening" on seni enamasti "skriining"-uks tõlgitud. "sõelumine" ja "sõeluuring" on ka variandid, aga jäävad vist veidi mitmemõtteliseks. Hedi: "kiirsõeluuring" on bioorgaanikute seas juba üsnagi levinud. Koit: screening tõlgitakse enamasti sõelumiseks, throughput vasteks ütleb Esterm tootlikkus. Sisu poolest on tootlikkus õige sõna.
166 size exclusion chromatography suuruskromatograafia analüütika Ivo: Tõeline pähkel. Võiks kaaluda ka suuruseralduskromatograafia ja poorkromatograafia
167 screening skriining analüütika Ivo: "screening" on seni enamasti "skriining"-uks tõlgitud. "sõelumine" ja "sõeluuring" on ka variandid, aga jäävad vist veidi mitmemõtteliseks. Sulev: ma olen ise ka "sõelumise" varianti kasutanud, enamasti saab kontekstist aru, millega tegemist.
173 fortification fortifitseerimine analüütika
177 memory effect mäluefekt analüütika
182 Continuous flow analysis (CFA) pidevvooganalüüs analüütika
184 static headspace sampling tasakaalulisest aurufaasist proovi kogumine analüütika Ivo: Kohmakas, aga annab mõtte edasi
185 solvent blank solvent-tühiproov analüütika Ivo: Koit, kas oskad aidata? (Jörgen): "lahusti fooni" olen kohanud aga seda oled sa ehk ise ka kohanud
186 MALDI abimaatriksiga laserdesorptsioon-ionisatsioon analüütika
188 reference compound tunnusaine analüütika
189 reference substance tunnusaine analüütika
191 nuclear magnetic resonance (NMR) tuumamagnetresonants analüütika Esterm: kokkukirjutus on eelistatud, lubatud ka "tuuma magnetresonants"
194 capillary electrophoresis, CE kapillaarelektroforees analüütika
201 chemical ionization keemiline ionisatsioon analüütika MS
202 field desorption väli-desorptsioon analüütika MS
203 field ionization väli-ionisatsioon analüütika MS
204 plasma desorption plasma-desorptsioon analüütika MS
205 fast atom bombardment (FAB) kiirete aatomitega pommitamine analüütika
206 electrospray ionization (ESI) elektropihustus-ionisatsioon analüütika MS
207 microwave digestion system mikrolainemineralisaator analüütika
212 intermediate precision laborisisene korratavus analüütika Ivo: raske on leida head vastet
215 matrix reference material maatriksreferentsmaterjal analüütika
216 interferent segav aine, segaja analüütika
217 baseline drift baasijoone triiv analüütika
224 flash-chromatography kiirkromatograafia analüütika
228 flash pyrolysis kiirpürolüüs analüütika
236 cross-contamination ristsaastumine analüütika Efekt, mille käigus erinevad proovid üksteise analüüsi sel moel segavad, et saastavad analüüsiseadet (Jörgen: ristsaastumine ? Panin kirja) Ülis: olen tõlkinud lihtsalt saastumine, millega risti siin saastumine toimub?
254 digestion system, digestion apparatus mineralisaator analüütika
249 cross-validation ristvalideerimine analüütika
260 Coulombic stress kuloniline stress analüütika
268 span Mõõteulatus analüütika Jörgen: Õiguskeelekeskuse tekstides "mõõteulatus". "Span is defined as the difference between the span response and the zero response. The span response is defined as the mean response, including noise, to a span gas during a 30 seconds time interval." Ivo: Span on tõesti ulatus või haare. Kui tegemist on mõõteseadmega, siis mõõteulatus on igati kohane. (Jörgen:) enamasti käsitletakse seda justkui punktina. Voolukiiruse analüüsil tehakse kaliibrimiskõver ainult selle väärtuseni. Ülakaliibrimispunkt ehk ?
269 span drift Mõõteulatuse triiv analüütika Jörgen: Estermis "haardetriiv". Kas "punkti triiv", "mõõtepunkti triiv" vms kõlaks mõistlikumalt ? Ivo: arvan, et mõeldud on seda, et see ulatus, mis "span gas"-i abil paika pannakse, aja jooksul triivib... (Jörgen): nojah, aga nad käsitlevad seda spannimist kui lihtsustatud kahepunkti-kaliibrimist. See "ulatus" mis kahe punkti vahele jääb, tundub kõrvalise tähtsusega. Ja üldse, kas vahemik saab triivida ? Seda enam, et vahemiku alumise punkti, nulli triivi määratakse eraldi
270 span gas Kalibreerimisgaas mõõteulatuse määramiseks analüütika Jörgen: Estermis "võrdlusgaas". 1999/96/EC: "The calibration shall be checked by using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80 % of full scale of the measuring range." ISO 12039:2001(E): "gas used to adjust and check a specific point on a calibration curve". Kas "punktkaliibrimisgaas" kõlaks mõistlikumalt ? Ivo: usun, et saan aru, mis see on, aga ilusat lühikest terminit ei oska Eesti keeles küll pakkuda. Usun, et seda terminit sisaldavad tekstid tuleks eesti keeles nii kirjutada, et see sõna ei jääks terminina sisse. Jörgen: "mõõteulatus" peaks olema ju see "measuring range" ? Kui on, siis ei tohiks ta iseendast 80% olla.
273 sequence järjend analüütika Koit: proovide automaatsisestajale ette antud tööde (proovide) järjekord. Kas seda mõistet muus kontekstis ette tuleb? Geneetikas: (nukleotiidne) järjestus
275 bracketing calibration vahemik-kalibreerimine Analüütika Ivo: andke nõu! Urmas M: pakun vahemik-kalibreerimine Tõiv: sulustatud kalibreering, sulg-kalibreering? Koit: kas me räägime sellest https://www.dataapex.com/documentation/Content/user-guide/calibration/calibration-bracketing.htm
292 Attenuated Total Reflectance, ATR nõrgendatud täielik sisepeegeldus Analüütika IR spektroskoopia proovi käsitsemise moodus
298 single-point calibration ühepunkti kalibratsioon analüütika
751 neutral loss scan, NL neutraali kao skaneerimine analüütika
770 multiple-stage mass spectrometry (MSn) järjestik-massispektromeetria analüütika Termin hõlmab ka tandem-massispektromeetreid.
312 spiked rikastatud, spaigitud analüütika
313 maximum residue limit, MRL jääkide piirnormid analüütika samuti maximum residue level
317 multi-component analysis analüütika Jörgen: kas on head väljendit?
321 complexometry kompleksonomeetria analüütika
328 accelerator mass spectrometer kiirendus-massispektromeeter analüütika
353 purge and trap läbipuhumine ja kinnipüüdmine analüütika Koit: Pakkuge paremat?
369 matrix effect maatriksiefekt, maatriksefekt analüütika
385 isotope dilution isotooplahjendus analüütika
391 electron probe microanalysis elektronsond-mikroanalüüs analüütika
402 complexonometry kompleksonomeetria analüütika
424 crimper valts-sulgur analüütika Valtskorkide sulgemise tööriist.
442 isotope ratio mass spectrometer isotoopsuhte-massispektromeetria analüütika
450 spectrochemical buffer spektrokeemiline puhver analüütika
502 z-score z-arv analüütika
509 Orbitrap Orbitrap analüütika
508 volumetric flask mõõtkolb analüütika
478 precursor ion eellasioon analüütika
479 dwell time viibimisaeg analüütika
733 laser induced breakdown spectroscopy laser-indutseeritud plasmaspektroskoopia analüütika füüsikud tõlgivad sel moel
474 mass spectrometry massispektromeetria analüütika
482 acid-base titration happe-aluse tiitrimine analüütika Ivo: lihtne asi, aga ei ole päris hea see eestikeelne vaste ...
Jüri Ruut: Neutralisatsioontiitrimine?
488 multi-element multielementne analüütika
505 atomizer atomisaator analüütika
501 analytical run analüüsitsükkel analüütika
506 single-bounce ATR ühekordse proovi läbimisega ATR analüütika Ivo: see tõlge on kole
627 positive displacement pipette kolbpipett analüütika
629 dispense doseerima analüütika
630 dispenser dosaator analüütika
727 diode array detector dioodrividetektor analüütika
516 collaborative trial ringtest analüütika
640 protein phosphatase inhibition assay (PPIA) Proteiinfosfataasi inhibeerimistest (PPIA) analüütika
648 single reflection üksikpeegeldus, ühekordne peegeldus analüütika
649 Flow Injection system voogsisestussüsteem analüütika
652 primary standard põhiaine analüütika Tiitrimise juures tähistab primary standard ainet, mille abil määratakse titrandi kontsentratsioon. Vt ka metroloogia valdkonna tõlget.
653 solid phase microextraction (SPME) tahkefaasimikroekstraktsioon analüütika
626 aliquote alikvoot analüütika
635 standard curve, calibration curve kalibreerimiskõver analüütika Jüri Ruut: Esterm pakub "standard curve" vasteks "standardkõver", samas on "kalibreerimiskõver" täitsa olemas. "Standardkõver" ei sobi kohe üldse.
638 suspend suspendeerima analüütika
639 resuspend uuesti suspendeerima, taassuspendeerima analüütika
522 Pasteur pipette Pasteur'i pipett analüütika Hääldus: pastööri
611 ultrasonication ultrahelihomogeniseerimine analüütika
600 piston burette kolb-bürett analüütika
526 volumetric pipette mahtpipett analüütika
612 ultrasonic probe ultrahelihomogenisaator analüütika
525 Pressurized liquid extraction survestatud vedelikekstraktsioon analüütika vt. ka ASE, Accelerated solvent extraction
597 ASE, Accelerated solvent extraction survestatud vedelikekstraktsioon analüütika ASE on firma Dionex kaubamärk. Samal põhimõttel töötavaid süsteeme võiks nimetada (vt.) pressurized liquid extraction, PLE
587 reporting limit teatamispiir analüütika Kas on paremat? Kui analüüsi tulemus ületab teatamispiiri, siis tuleb sellest mingile instantsile teada anda.
667 reagent blank reagent-tühiproov analüütika
675 crimp valts- analüütika Eesliide nn "crimp vials", "crimp caps" jm terminite jaoks.
665 Target ion Sihtioon analüütika
680 crimp cap valtskork analüütika
539 Quantify Kvantiseerima analüütika
547 crimp vial valtskorgiga viaal analüütika ka crimp top vial
716 limit of detection avastamispiir analüütika
717 limit of quantification määramispiir analüütika
707 valley nõgu analüütika
744 online (on-line) derivatization voogderivatiseerimine analüütika
749 transition üleminek analüütika MS fragmenteerumisel
742 probe sond analüütika
752 collision cell põrkerakk analüütika
753 targeted analysis sihtanalüüs analüütika Analüüs, mille puhul analüüt on ette teada. Vt ka untargeted analysis.
754 untargeted analysis, non-targeted analysis mitte-sihitud analüüs analüütika Analüüs, mille puhul püütakse registreerida kõiki proovis sisalduvaid aineid. Koit: "mitte-sihitud" on imelik, aga "sihtimata" või "sihitu" oleks veel imelikumad. Ettepanekuid?
755 product ion produktioon analüütika MS termin, mis käib paaris "precursor ion"-ga. Koit: "produktioon" ei kõla hästi, aga "fragmentioon" ei kataks ära nt ICP-MS/MS-s suurema reaktsiooniprodukti teket.
756 separation factor lahutuvusfaktor analüütika
757 extractant ekstrahent analüütika http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=ekstrahent
613 vacuum manifold vaakumkollektor analüütika
614 solid phase extraction (SPE) tahkefaasiekstraktsioon analüütika
731 diode array detection dioodrividetekteerimine analüütika
561 post-extraction spiking ekstraheerimise-järgne rikastamine analüütika
564 pre-extraction spiking ekstraheerimise-eelne rikastamine analüütika
565 post-extraction spiked sample ekstraheerimise-järgselt rikastatud proov analüütika
570 pre-extraction spiked sample ekstraheerimise-eelselt rikastatud proov analüütika
735 fouling saastumine, määrdumine, riknemine analüütika Kasutusel just mitmesuguste sensorite juures
736 on-line analysis pidevvoog-analüüs analüütika
738 unified acidity üldistatud, ühildatud happelisus analüütika Agnes: unified oleks üldistatud, ühildatud, ühtne?
758 protonated molecule protoneeritud molekul analüütika Massispketromeetrias ioon [M+H]+
759 deprotonated molecule deprotoneeritud molekul analüütika Massispektromeetrias ioon [M-H]-
760 ultrasound assisted extraction ultraheli-toetatud ekstraktsioon analüütika
761 microwave assisted extraction mikrolaine-toetatud ekstraktsiooni analüütika
771 tandem mass spectrometer tandem massispektromeeter analüütika MS/MS instrument
774 titer factor analüütika Titration solution correction factor
775 multiple SIM, mSIM mitme valitud iooni jälgimine, mSIM analüütika Koit: enda leiutatud termin väljendamaks mitme SIM registreerimist ühes ajaaknas. Kui võrrelda SRM vs MRM, siis SIM-le võiks vastata MIM, aga ei ole seda kohanud.
573 Root Mean Square Error of Prediction (RMSEP) ennustamise, standardhälve, ennustamise ruutkeskmine hälve analüütika
585 Root Mean Square Error of Calibration (RMSEC) kalibreerimise standardhälve, kalibreerimise ruutkeskmine hälve analüütika
577 coulometric array detector elektrokeemiline jadadetektor, kulonomeetriline jadadetektor analüütika
581 microfluidic chip fluidik-mikrokiip Analüütika TTÜ teadlaste pakutud termin
12 chromatographic run kromatografeerimise tsükkel analüütika (kromatograafia) Ivo: pole vist ideaalne Koit: kromatograafiline jooks (tahab veidi harjumist, aga võiks sobida)
101 ghost peak uitpiik analüütika (kromatograafia) Kromatograafias tähistab see mõiste sellist piiki, mis on kromatogrammile kes-teab-kust ilmunud ja mille päritolu pole selge. Teine pakkumine oleks "varipiik".
102 rider peak ratsurpiik analüütika (kromatograafia) Kromatograafias: väike piik, mis "istub" talle eelneva suure piigi "saba peal"
108 pre-column kolonnieelne analüütika (kromatograafia)
109 post-column kolonnijärgne analüütika (kromatograafia) Näiteks post-column derivatisation - kolonnijärgne derivatiseerimine
152 makeup gas täiendusgaas analüütika (kromatograafia)
168 split ratio jaotussuhe, proovijaotus-suhe analüütika (kromatograafia) Ivo: pole ideaalne
178 column bleed kolonni foon analüütika (kromatograafia)
179 tailing sabatamine, lohisemine analüütika (kromatograafia) Koit: lisasin uue tõlkevariandi - lohisemine. Kuidas tundub? Ivo: Täitsa hea!
181 endcapped deaktiveeritud polümeeriahelaga analüütika (kromatograafia) Jüri Ruut: 2005/344/EÜ, eurotõlkijatelt
238 coeluting, co-eluting kaasaelueeruv, kooselueeruv analüütika (kromatograafia)
243 sample loop proovisilmus analüütika (kromatograafia) Ivo: Koit, ehk on Sul paremaid mõtteid? Praegune on puine...Allan: prooviaas
282 amperometric detector amperomeetriline detektor analüütika (kromatograafia)
293 electrochemical array detector elektrokeemiline jadadetektor analüütika (kromatograafia)
300 degasser degasaator analüütika (kromatograafia)
306 coulometric detector kulonomeetriline detektor analüütika (kromatograafia)
294 ion source ioonallikas analüütika (MS) Jüri Ruut: iooniallikas? Allikas ise ei ole iooniline.
55 interference segav mõju (1), interferents (2) analüütika, füüsika Kaks täiesti erinevat tähendust
303 path analysis, traversal analysis analüütika/seire (Jörgen küsib:) mõõtmine mõõtejoonel, näiteks optilise läbitavuse põhjal, oluline on just see, et mõõtejoon on pikk, põiki läbi korstna, vastandina "punktanalüüsile", kus see on väga lühike. "mõõtmine (pikal) mõõtejoonel" ? :)
231 multiplex- multipleks andmetöötlus
210 carbide karbiid anorgaanika
220 Teflate Teflaat anorgaanika
281 sodium bicarbonate naatriumvesinikkarbonaat, söögisooda anorgaanika
266 alkali leelis anorgaanika
274 perchloric acid perkloorhape anorgaanika
302 oxide oksiid anorgaanika
308 complex compound kompleksühend anorgaanika
311 asbestos asbest anorgaanika
315 alkaline metal leelismetall anorgaanika samuti alkali metal
326 nitrogen lämmastik anorgaanika
339 complexing agent komplekseeriv agent anorgaanika
349 sodium bicarbonate söögisooda anorgaanika NaHCO3
352 hypochlorite hüpoklorit anorgaanika
360 bromine broom anorgaanika
362 oxidation state oksüdatsiooniaste anorgaanika
366 hydrochloric acid soolhape anorgaanika
390 lead plii, seatina anorgaanika
401 Cobalt Naphthenate koobaltnaftenaat anorgaanika
440 polysulfide polüsulfiid anorgaanika
460 multiple salt liitsool anorgaanika
462 apatite apatiit anorgaanika
467 phosphate fosfaat anorgaanika
473 allotropic modifications allotroopsed teisendid anorgaanika
483 hydrogen peroxide vesinikperoksiid anorgaanika
494 Sodium naatrium anorgaanika
598 carbon süsinik anorgaanika
663 Aluminosilicate, alumosilicate alumosilikaat anorgaanika Kas on alumiiniumsilikaat või alumiinosilikaat? Ivo: minu teada on see sama asi, mis alumosilikaat
371 sodium azide naatriumasiid anorgaaniline
190 perchloric acid perkloorhape anorgaaniline keemia
7 RMS noise (root mean square noise) ruutkeskmine müra aparatuur standardhälbe tasemel esitatud müra
21 feed-through läbiviik (mitm: läbiviigud) aparatuur
29 dark current pimevool aparatuur
31 ICP, Inductively Coupled Plasma induktiivplasma aparatuur Siinpakutu on sujuvam, kui "induktiivsidestatud plasma"
32 bandwidth ribalaius aparatuur
33 slitwidth pilulaius aparatuur
105 peak-to-peak noise minimaks müra aparatuur Ivo: Kommenteerige!
110 side-arm külgharu aparatuur
114 response factor tundlikkusfaktor aparatuur
133 immersion chiller (immersion cooler) immersioonjahuti aparatuur Jahutusseade, mille jahutuselement on painduva lohvi otsas ja on jahutatavasse lahusesse sukeldatav
136 probe sond, andur aparatuur
149 Faraday cup Faraday detektor aparatuur
153 vent gas tuulutusgaas aparatuur
213 glovebox kuivkapp aparatuur
234 on-demand tarbepõhine, tarbepõhiselt aparatuur
263 ground joint lihv, noemaallihv aparatuur
264 frit jäik filtrielement, klaasfilter, klaasfiltrielement, fritt aparatuur
279 trapping efficiency lõksustamise efektiivsus aparatuur ioonlõks-massispektromeetria
280 ion trap mass spectrometer ioonlõks-massispektromeeter aparatuur
336 cuvette küvett aparatuur
370 flask kolb aparatuur
461 extraction ekstraktsioon aparatuur
503 linear ion trap lineaarne ioonlõks aparatuur
512 curtain gas kardingaas aparatuur
599 manifold kollektror aparatuur
544 logger loger aparatuur
553 Multiplier Kordisti Aparatuur
103 split injector proovijaotusega aurusti aparatuur (kromatograafia)
169 injector aurusti aparatuur (kromatograafia) Ivo: kõlab ilusti ja on ka reaalselt kasutuses. Puuduseks on vast see, et kontekstiväliselt pole üldse aru saada, millega tegemist. "Sisestussüsteem" on selgelt kohmakam. Äkki sobiks "sisesti"? (Karmen) Jüri Ruut: GC jaoks OK, HPLC-s ei auru midagi. HPLC (ja miks ka mitte GC) jaoks "injektor"?
295 interface liides, piirpind aparatuur, füüsikaline keemia
196 peptide mass fingerprint (PMF) peptiidide massisõrmejälg?? Bioanalüütika
197 Sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis (1D-SDS-PAGE) ühedimensionaalne naatrium dodetsüülsulfaat polüakrüülamiid geel-elekroforees Bioanalüütika
2 eppendorf katsuti, plastiktuub biokeemia Ivo: Kommenteerige! Eppendorf on ainult ühe tootja nimi - miks leiutada jalgratast, need tuubid on meedikutelt juba ammu nime saanud - katsutid. Maarja: http://www.biokeemiaselts.ee/?mid=9&lang=et - tuubik, mikrotuub
107 vortex (verb) vibrosegama, vibratsioonsegama, keerissegama biokeemia Ivo: toodud vasted on küsitavad, aga "vorteksitama" oleks vist veel naljakam. Maarja: biokeemiaselts pakub nt. keeristama. Keerissegama? Ivo: Täitsa hea!
120 vortex mixer vibratsioonsegisti biokeemia keerissegur
147 subunit alaühik biokeemia "alaühik" on korrektsem kui üsna levinud termin "subühik" Ivo: kas poleks parem "Alamühik", siis jääks ära võimalik ebaõige seostamine sõnaga "ala"
198 isoelectric focusing (IEF) isoelektriline fokuseerimine biokeemia
459 Capture stage valgu kinnistamine biokeemia Ene:Valkude puhastamise esimeses etapis tähendab see toorvalgu kinnipüüdmist kandjale
Jüri Ruut: valgu kinnistamine?
726 apoptosis apoptoos biokeemia
689 allosteric allosteeriline biokeemia
690 docosahexaenoic acid (DHA) tservoonhape biokeemia dokosaheksaeenhape
699 eicosapentaenoic acid (EPA) timnodoonhape biokeemia eikosapentaeenhape
288 evaluation evalueerimine, hindamine, (omadusele) väärtuse omistamine biokeemia, analüütika
148 domain domeen biokeemia, infotehnoloogia domeen ja doomen on tunnustatud eestikeelsed sõnad, domään aga mitte
589 imaging with optical microscopy kujutamine? jälgimine? (tõlkeprobleemid) biokeemia, meditsiin idee on selles, et näiteks rakku pannakse mingi aine, mis teeb mingid osad värviliseks ja nähtavaks ja siis saab muudkui mikroskoobiga vaadata. ehk on mingi viisakas sõna selle tarbeks olemas, et ei peaks pikalt ja kohmakalt seletama?
Jüri Ruut: arstid kasutavad "(preparaadi) värvimine"
762 dried blood spot kuivanud vereplekk biomed Ivo: see tõlge on kehvapoolne
291 bottom-up proteomics alt-üles proteoomika bioorgaanika
307 top-down proteomics ülalt-alla proteoomika bioorgaanika
367 trypsine trüpsiin bioorgaanika
373 post-translational modification (PTM) translatsioonijärgne modifikatsioon bioorgaanika muudatus valgumolekulis, mis on toimunud peale geneetilisele koodile vastavat peptiidahela sünteesi Piiga: geneetikas ongi kasutusel posttranslatsiooniline või translatsioonijärgne modifikatsioon
416 tryptic digest trüpsiini-hüdrolüsaat bioorgaanika
469 proteomics proteoomika bioorgaanika
497 cytotoxic tsütotoksiline bioorgaanika
252 impedance impedants elektrokeemia
392 corrosion korrosioon elektrokeemia
400 current yield voolusaagis elektrokeemia
405 current efficiency vooluefektiivsus elektrokeemia
409 double layer kaksikkiht elektrokeemia
446 diffuse double layer difuusne kaksikkiht elektrokeemia
485 oxidation reaction oksüdeerumisreaktsioon elektrokeemia
486 reduction reaction redutseerimisreaktsioon elektrokeemia
514 salt bridge soolasild elektrokeemia
709 linear sweep lineaarne laotus elektrokeemia
710 uncompensated resistance kompenseerimata takistus elektrokeemia
711 mercury drop electrode elavhõbe-tilkelektrood elektrokeemia
694 unit formula farmakoloogia
361 desaggregation desagregatsioon füsikaline keemia
549 screening 1. Varjestamine; 2. Sõelanalüüs füsikaline keemia, analüütiline keemia
145 surface plasmon resonance pinna plasmonresonants füüsika
394 neutrino neutriino füüsika
160 donor number doonorarv füüsikaline keemia
163 liquid junction vedelik-vedelik piirpind füüsikaline keemia Ivo: See on veidi kohmakas, aga küllaltki kinnistunud.
170 acceptor number aktseptorarv füüsikaline keemia Ivo: aktseptorarv või aktseptornumber?
200 double-junction electrode kahe vedelik-vedelik piirpinnaga elektrood, topeltpiirpinnaga elektrood füüsikaline keemia kohmakas Ivo: ehk sobiks topeltpiirpinnaga elektrood? Karmen: "topeltmembraaniga klaaselektrood" oleks sisuline Meelis: 'Topeltsiirdega elektrood', või on see liiga eksitav ja viitab pigem pooljuhtstruktuurile?
209 diffusion difusioon füüsikaline keemia
225 electrolyte elektrolüüt füüsikaline keemia
226 electrolysis elektrolüüs füüsikaline keemia
240 nuclear charge tuumalaeng füüsikaline keemia
256 weakly coordinating anion nõrgalt koordineeruv anioon füüsikaline keemia
343 enthalpy entalpia füüsikaline keemia
344 kinetic stability kineetiline püsivus füüsikaline keemia
345 aggregative stability agregatiivne püsivus füüsikaline keemia
368 redox reaction redoksreaktsioon füüsikaline keemia
379 UV cutoff UV läbilaskuvuse piir füüsikaline keemia
383 precipitation sadenemine füüsikaline keemia
412 aggregative agregatiivne füüsikaline keemia
414 ionic strength ioontugevus füüsikaline keemia
418 electroneutrality elektroneutraalsus füüsikaline keemia
421 precipitate sade füüsikaline keemia
434 associate assotsiaat füüsikaline keemia
435 reversible pöörduv füüsikaline keemia
437 protonated form protoneeritud vorm füüsikaline keemia aluse või aniooni protoneeritud vorm
447 irreversible pöördumatu füüsikaline keemia
439 quasi-equilibrium kvaasitasakaaluline füüsikaline keemia
453 stationary state statsionaarne olek füüsikaline keemia
454 protonation center protoneerumistsenter füüsikaline keemia
457 combustion põlemine füüsikaline keemia
464 homoconjugation homokonjugatsioon füüsikaline keemia
465 homoconjugate homokonjugaat füüsikaline keemia
466 heteroconjugation heterokonjugatsioon füüsikaline keemia
468 heteroconjugate heterokonjugaat füüsikaline keemia
484 contact ion pair kontaktioonpaar füüsikaline keemia
475 solvent separated ion pair solvent-eraldatud ioonpaar füüsikaline keemia
480 molecular probe molekulaarsond füüsikaline keemia
604 suspension suspensioon füüsikaline keemia
527 protophobic protofoobne füüsikaline keemia
703 rate constant kiiruskonstant füüsikaline keemia
708 reaction rate reaktsiooni kiirus füüsikaline keemia
929 density functional theory füüsikaline keemia
572 acid catalysis happekatalüüs füüsikaline keemia
571 base catalysis alusekatalüüs füüsikaline keemia
578 ion pair ioonpaar füüsikaline keemia
607 fluorescent in situ hybridisation (FISH) in situ fluorestsentshübridisatsioon geenitehnoloogia
61 out of plane deformation tasandiväline võnkumine IR spektroskoopia
687 beamsplitter kiirelõhesti IR spektroskoopia
688 amount kogus keemia
496 zeta score zeeta-arv keemiametroloogia
538 test set test-admekogum kemomeetria
537 training dataset treening-andmekogum kemomeetria
540 test dataset test-andmekogum kemomeetria
545 validation dataset valideerimis-andmekogum kemomeetria
551 training set treening-andmekogum kemometria
656 saltpetre salpeeter kodu
397 suspendability suspendeeritavus kolloidkeemia Ivo: kui oleks rohkem konteksti, siis saaks võibolla anda täpsema vaste
702 disodium cocoamphodiacetate Kosmeetika Saadakse kookospähkli õlist.
42 modular materials kristallograafia modulaarmaterjalid? Moodulmaterjalid?
74 column overload kolonni ülelaadumine, kolonni ülekoormamine kromatograafia
187 fronting ninatamine, pidurdumine kromatograafia sabatamise (tailing) vastand Koit: ninatamine on enam kui imelik. Pidurdumine?
330 bed volume statsionaarse faasi maht kromatograafia
357 effluent efluent kromatograafia Ivo: anglitsism, aga ajab asja ära.
422 fast protein liquid chromatography kromatograafia Ivo: oleks vaja rohkem konteksti Ene:nimetatakse valkude puhastamise meetodite hulgas
426 polymeric reverse phase matrix polümeerne pöördfaas-maatriks kromatograafia Ivo: Oleks hea rohkem konteksti
451 hydrophobic charge-induction chromatography hĆ¼drofoobse laengu-induktsiooni kromatograafia kromatograafia HiThanks for your interest and nice setousgigns. Since the apparatus and the laser were the college properties, it is now displayed at the college and anyone could do some tests with it.The laser was a 1.5 watt red laser with a laminar beamI tried to put the beam over but the torsion balance works only on a horizontal movements. It is very sensitive and can detect a force of less than 100 millionths of a Newton.I am starting a book to explain more and will post parts every week, I hope.Louis
455 hydrophobic interaction chromatography hüdrofoobse interaktsiooni kromatograafia kromatograafia
628 piston kolb, kolb- kromatograafia
631 priming pumba täitmine kromatograafia
632 back-pressure vasturõhk kromatograafia
633 column oven kolonnitermostaat, kolonniahi kromatograafia Jüri Ruut: Esterm pakub "kolonnahi". "Kolonniahi" ehk veel, aga temperatuuri hoidmise aspekt on minu arust siinkohal olulisem. Koit: GC korral sobiks ahi paremini, sest temp vaja muuta, LC korral termostaat. "Kolonnahi" oleks justkui "kolonnikujuline ahi", mis siinkohal ei sobi.
634 conditioning tööre˛iimi viimine kromatograafia Jüri Ruut: võiks midagi paremat olla? "Konditsioneerimine" poel ehk päris see.
641 ion suppression ionisatsiooni pärssimine kromatograafia
642 ion enhancement ionisatsiooni võimendamine kromatograafia
636 injection volume sisestusruumala kromatograafia
605 insert (nimisõna) siseanum kromatograafia
637 injection cycle sisestustsükkel kromatograafia Aeg proovi sisestamisest järgmise proovi sisestamiseni.
621 mobile phase liikuvfaas kromatograafia
622 elution solvent eluent kromatograafia
623 elute elueerima, välja pesema kromatograafia
624 reversed-phase pöördfaasiline, pöördfaasi- kromatograafia
659 light scattering detector hajuvalguse detektor kromatograafia
678 Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector Mahtuvuslik kontaktivaba juhtivusdetektor Kromatograafia
681 to run a gradient gradientre˛iimis eraldama kromatograafia
712 chromatogram kromatogramm kromatograafia
558 mass-chromatogram mass-kromatogramm kromatograafia
750 selected reaction monitoring (SRM) valitud ülemineku jälgimine kromatograafia
559 selected ion chromatogram (selekteeritud ioonide kromatogramm) kromatograafia Koit: Murray 2013 (http://dx.doi.org/10.1351/PAC-REC-06-04-06) sellist terminit ei kasuta. vt. selected ion monitoring (SIM) ja extracted ion chromatogram (EIC)
615 silica (gel) silikageel, silikageel- kromatograafia
616 guard column eelkolonn kromatograafia
617 resolution lahutusvõime kromatograafia
618 retention time retentsiooniaeg kromatograafia
620 preparative separation preparatiivne lahutamine, preparatiivlahutus- kromatograafia
763 total ion current chromatogram (TICC) summaarse ioonvoolu kromatogramm kromatograafia See on korrektsem asendus levinud terminile "total ion chromatogram (TIC)" [Murray 2013 (http://dx.doi.org/10.1351/PAC-REC-06-04-06)]
764 extracted ion chromatogram (EIC, XIC) valitud iooni kromatogramm kromatograafia Sünonüüm: reconstructed ion chromatogram (RIC)
765 reconstructed ion chromatogram (RIC) valitud iooni kromatogramm kromatograafia sünonüüm: extracted ion chromatogram (EIC, XIC)
768 selected ion monitoring (SIM) valitud iooni jälgimine kromatograafia
769 multiple reaction monitoring (MRM) mitme ülemineku jälgimine kromatograafia
772 eluting power elueeriv jõud kromatograafia
930 totally porous sorbent particle (läbivalt) poorne sorbendi osake kromatograafia
931 superficially porous sorbent particle pind-poorne sorbendi osake kromatograafia
68 Quality assessment Kvaliteedihindamine kvaliteediohje
69 Quality assurance Kvaliteeditagamine kvaliteediohje
70 Quality control Kvaliteediohje, kvaliteedikontroll kvaliteediohje
71 Quality control sample Kvaliteedikontrolli proov kvaliteediohje
283 Zero-point vibrational energy nullvõnkeenergia kvantkeemia
643 chemical storage cabinet kemikaalide hoiukapp labor
601 fume hood tõmbekapp labor
658 bench töölaud labor
310 absolute absoluut lõhnaained Eeterlik õli, mis on saadud kaheastmelisel ekstraktsioonil.
277 trap lõks (nimisõna), lõksustama (verb) massispektromeetria
338 qualifier ion kinnitav ioon massispektromeetria
342 trapping potential lõksustamispotentsiaal massispektromeetria
519 target mass sihtmass massispektromeetria massi ja laengu suhe, mille jaoks optimiseeritakse massispektromeetri detekteerimis- ja ioontranspordi parameetrid
520 electron impact ionization elektronionisatsioon, elektronlöök-ionisatsioon massispektromeetria
521 electron ionization elektronionisatsioon massispektromeetria
529 nebulizer gas pihustusgaas massispektromeetria
664 isotope pattern isotoopmuster massispektromeetria
676 quantification ion kvantiseerimisioon massispektromeetria
534 full-scan mode täisspektri re˛iim massispektromeetria
563 Nebulizer Pihusti massispektromeetria
777 emitter potential massispektromeetria ESI-MS
778 shield potential massispektromeetria ESI-MS
576 parent ion eellasioon massispektromeetria
582 triple quadrupole kolmekordne kvadrupool massispektromeetria
175 deconvolution dekonvolutsioon matemaatika Ivo: Keemikud enamasti seda vastet kasutavad
134 twisted nematic liquid crystals väändnemaatilised vedelkristallid materjaliteadus
208 leach, leach out leostuma, välja leostuma materjaliteadus
359 sintering graanulite kuumpressimine materjaliteadus
388 abrasive materials abrasiivsed materjalid materjaliteadus
704 fused bead sulatis materjaliteadus XRF analüüsis kasutatavad õhukesed ümmargused klaasjad kettad, mis saadakse tsemendi või klinkri ning liitiumboraadi sulatamisel Claisse aparaadis.
705 powder pellet pressitud pulbertablett materjaliteadus XRF ja XRD analüüsis kasutatavad metallist vormi pressitavad tabletid, mis koosnevad boorhappest ja tsemendist, klinkrist või põletatud põlevkivist
140 therapeutic terapeutiline, ravi- meditsiin
34 Accuracy Mõõtetäpsus, (või lihtsalt) Täpsus metroloogia Ivo: probleemne termin, sest eestikeelsel vastel on mitu tähendust.
37 Bias Süstemaatiline hälve, süstemaatiline viga metroloogia
38 Calibration Kalibreerimine metroloogia
43 Certification Sertifitseerimine metroloogia
44 Comparability Võrreldavus metroloogia
47 Conventional true value Leppeväärtus metroloogia
50 Error Mõõteviga, (või lihtsalt) Viga metroloogia
51 expectation, expectation value ooteväärtus metroloogia
54 Interlaboratory (round robin) test Laboritevaheline võrdluskatse metroloogia
58 Measurand Mõõtesuurus metroloogia
59 Measurement Mõõtmine metroloogia
60 quantity, measurable quantity Mõõdetav suurus, (või lihtsalt) Suurus metroloogia
62 Metrology metroloogia metroloogia
63 Precision Kordustäpsus metroloogia
64 Primary standard Primaaretalon metroloogia
87 Standard standard, etalon metroloogia Inglise keeles on sõnal "Standard" kaks tähendust: 1. tehniline spetsifikatsioon. Eestikeelne vaste on Standard. 2. Mõõtmisel kasutatav etalon. Eestikeelne vaste on Etalon.
91 Traceability Jälgitavus metroloogia
92 True value Tõeline väärtus metroloogia
93 Trueness Tõesus metroloogia
94 Uncertainty (of measurement), measurement uncertainty Mõõtemääramatus, (või lihtsalt) määramatus metroloogia
98 Verification Taatlemine metroloogia
127 uncertainty budget määramatuste koond, määramatuste koondtabel metroloogia Ivo: päris hea vaste see pole. "Büd˛ett" kõlab eesti keeles veidralt, "eelarve" on siin suisa kohatu
129 reference value tugiväärtus (referentsväärtus) metroloogia Kasutatakse ka referentsväärtust, aga tugiväärtus kõlab eesti keeles paremini.
131 Target standard deviation sihtstandardhälve metroloogia
132 Target uncertainty sihtmääramatus metroloogia
161 measurement procedure mõõtemetoodika metroloogia
285 integral performance metroloogia (Jörgen küsib). Nagu oleks standardhälve, kasutatakse sellega läbisegi. "Integral performance: The integral performance is defined as a measure of the working accuracy of the CEM. The integral performance is derived from the differences in pairs of measured values of the determinand by the CEM and reference method. There must be a sufficient number of paired measurements spread over the period of unattended operation. It is calculated according to the formula for standard deviations."
286 analysis function analüüsifunktsioon metroloogia (Jörgen küsib). Talupojamõistus ütleks, et "kaliibrimiskõver", aga 2. märkus paneb seda justkui pahaks. "Analysis function: Statistical relationship between the starting variable (signal measured) of the measuring system and the associated measurement result (measured value) simultaneously determined at the same point of measurement using a standard method of reference measurement. NOTE 1: The analysis function is normally calculated using linear regression. NOTE 2: ISO 10155 uses the term "calibration function" instead of "analysis function". This use of the term "calibration function" conflicts with other ISO standards (for example, ISO 6879) and VDI. Within MCERTS, the term "analysis function" is used to avoid such inconsistencies.
287 availability saadavus metroloogia (Jörgen küsib). "Availability: The fraction of the total monitoring time for which data of acceptable quality have been collected." Ivo: saadavus on üldine vaste availability-le. Seejuures availability mõiste on märksa laiem, kui eelkommneteeritud, see hõlmab ka näiteks biosaadavust (bioavailability)
415 arbitrary unit määratlemata ühik metroloogia
515 collaborative study ringtest metroloogia Koit: Esterm annab collaborative trial vasteks ringtest. Collaborative study võiks sama olla?
654 En number En arv metroloogia
666 imprecision ebatäpsus metroloogia The random dispersion of a set of replicate measurements and/or values expressed quantitatively by a statistic, such as standard deviation or coefficient of variation. [CLSI]
714 certificate sertifikaat, tunnistus, vastavustõend metroloogia
715 international system of units (SI) rahvusvaheline ühikute süsteem, SI metroloogia
718 method of measurement mõõtemeetod metroloogia
569 pooled standard deviation kogutud standardhälve metroloogia
554 mapping kaardistamine mikroskoopia
934 Fiber coupler Kiudsidesti Optika
723 linear chain lineaarahel oraanika
218 Trifyl Trifüül, trifluorometaansulfonüül orgaanika
192 alkaloid alkaloid orgaanika
171 template molecule matriitsmolekul, tempelmolekul orgaanika Ivo: mõiste molkulaarjäljendpolümeeride vallast
172 molecularly imprinted polymer molekulaarjäljendpolümeer orgaanika
174 Y-aromaticity Y-aromaatsus orgaanika
193 conjugation konjugatsioon orgaanika
199 derivative derivaat orgaanika matemaatikas on see ka tuletis
214 xylosyl ksülosüül orgaanika ksüloosi jääk radikaali või asendusrühmana
219 Triflate Triflaat, trifluorometaansulfonaat orgaanika
221 Dansyl Dansüül orgaanika 5-dimetüülaminonaftaleen-1-sulfonüül
222 Tosyl Tosüül orgaanika 4-tolueensulfonüül
223 sigma-aromaticity sigma-aromaatsus orgaanika
227 mesylate mesülaat, metaansulfonaat orgaanika metaansulfoonhappe anioon või ester
242 toluidine toluidiin orgaanika
244 xylene ksüleen orgaanika
258 moiety fragment orgaanika
259 mesyl mesüül, metaansulfonüül orgaanika
271 deprotection kaitse eemaldamine, kaitsva rühma eemaldamine orgaanika
276 radical scavenger radikaalipüüdja orgaanika
284 Short-path distillation molekulaardestillatsioon orgaanika
289 isobutylene isobutüleen orgaanika
296 Isobutyraldehyde Isobutüraal, isobutüüraldehüüd orgaanika
297 methyl ethyl ketone metüületüülketoon, butanoon orgaanika
299 aromatic bond aromaatne side orgaanika
301 myristyl müristüül orgaanika
305 alkene alkeen orgaanika
314 mineral oil mineraalõli orgaanika
320 ninhydrin ninhüdriin orgaanika
327 stearine steariin orgaanika
333 triclosan triklosaan orgaanika
340 binder kilemoodustaja orgaanika
355 liquid nitrogen trap vedela lämmastiku lõks orgaanika
356 cold trap külmlõks orgaanika Ivo: külmalõks?
363 maleate maleaat orgaanika maleiinhappe ester või sool
364 malate malaat orgaanika õunhappe ester või sool
372 acetic acid äädikhape orgaanika
374 cellulose tselluloos orgaanika
375 glycerol, glycerin, glycerine glütserool, glütseriin orgaanika
377 branching hargnemine orgaanika
381 polyester polüester orgaanika
384 hyperconjugation hüperkonjugatsioon orgaanika
386 aromatics aromaatsed ühendid orgaanika
387 resonance resonants orgaanika
389 glucose glükoos orgaanika
395 ethanol etanool orgaanika
399 tertiary alcohol tertsiaalne alkohol orgaanika
406 resin vaik orgaanika
407 anhydride anhüdriid orgaanika
410 azo- aso- orgaanika
417 methylxanthine metüülksantiin orgaanika
423 polyurethane polüuretaan orgaanika
428 formic acid sipelghape orgaanika
432 polyorgano-metal-siloxane polüorganometallosiloksaan orgaanika
433 proton sponge prootonkäsn orgaanika
436 peroxide peroksiid orgaanika
444 mthacrylate metakrülaat orgaanika
445 acrylate akrülaat orgaanika
449 chiral kiraalne orgaanika vintjas?
463 aniline aniliin orgaanika
471 trinitrotoluene, TNT trinitrotolueen orgaanika
487 epoxide epoksiid orgaanika
476 acetone atsetoon orgaanika
477 Acetone dimethyl acetal atsetooni dimetüülatsetaal orgaanika
481 ethyl-methylimidazolium, EMIM etüülmetüülimidasoolium, EMIM orgaanika
489 menthol mentool orgaanika
491 phenetyl fenetüül orgaanika
490 phenoxy fenoksü orgaanika
511 butylmethylimidazolium, BMIM butüülmetüülimidasoolium, BMIM orgaanika
595 aromatic structure aromaatne struktuur orgaanika
495 cycloaddition tsüklo-liitumine orgaanika
493 mucic acid limahape orgaanika
593 hydrolysate hüdrolüsaat orgaanika
499 pivalic acid pivaliinhape orgaanika
498 naphthene nafteen orgaanika
504 menthone mentoon orgaanika
517 PEGylation orgaanika
647 glyphosate glüfosaat orgaanika
660 carbon compounds süsinikühendid orgaanika
661 piperazine piperasiin orgaanika
531 gamma-hydroxybutyric acid (GHB) gamma-hüdroksüvõihape (4-hüdroksübutaanhape) orgaanika
532 ketamine ketamiin orgaanika
673 tosylate tosülaat orgaanika
677 Fluorocarbon Fluoreeritud süsivesinik orgaanika
533 succinic acid merevaikhape, butaandihape orgaanika
683 tricarballylate propaan-1,2,3-trikarboksülaat orgaanika sooviksin eesti keelset terminit. Tegemist on soolestiku teatud bakterite ainevahetusproduktiga, mida määratakse uriinist mass-spektromeetria abil... Mariliis: tõlge wikipedia artikli põhjal: http://en.wikipedia.org/wiki/Propane-1,2,3-tricarboxylic_acid
692 myristoleic acid müristoleiinhape, 9-tetradetseenhape orgaanika
542 sulfonimide sulfoonimiid orgaanika
548 polyethylene glycol polüetüleenglükool orgaanika
552 flow chemistry voogkeemia orgaanika Reaktsioon viiakse läbi pidavas voos, mitte "portsu kaupa" (batch production).
700 substrate scope lähteainete kasutusulatus orgaanika lähteainete ampluaa?
706 Guanylurea dinitramide Guanüüluurea dinitramiid orgaanika
745 phthalate ftalaat orgaanika
747 saturated küllastunud orgaanika
748 aminopropyl aminopropüül orgaanika
562 isovaleric acid isopalderjanhape orgaanika
568 trap to trap destillation orgaanika
734 enantiomeric excess (ee) enantiomeerne liig orgaanika
737 alkoxy alkoksü orgaanika
584 trisubstituted kolmekordselt asendatud orgaanika
586 disubstituted kahekordselt asendatud orgaanika
492 coupling kupling, seostamine orgaanika, üld näit. coupling energy - seose energia. Eva Roos: molekulaardünaamikas esineb termin "temperature coupling", mis tähendab tegevust, kus süsteemi temperatuuri üritatakse hoida konstantsena. konstantne = temperatuur flukueerib vähesel määral mingi teatud väärtuse ümber. Pakun tõlkeks "temperatuuri nivelleerimine", aga oleksin tänulik paremate tõlgete eest.
693 ionic polymer ioonpolümeer orgaanika/analüütika Polümeersed ühendid mis sisaldavad ioonseid või ionogeenseid rühmi. Klassifikatsioon hõlmab vastavalt IUPAC-ile nii ioniite kui ka erinevaid elektroaktiivseid polümeere ja nende metallikomposiite (Tõiv)
290 slip libeaine polümeerid polümeeri tootmisel massi lisatav lisand, mis tõstab polümeeri pinna libedust
500 polymer polümeer polümeerid
425 electronic excitation elektronergastus spektroskoopia
429 relaxation relaksatsioon spektroskoopia
430 fluorescence quenching fluerestsentsi kustumine spektroskoopia
588 evanescent wave (elektromagnetiline) mitteleviv sumblaine spektroskoopia
472 frequency-domain spectrum sageduslahutusega spekter spektroskoopia
591 Photobleaches fotopleegitid spektroskoopia (eeldades, et wikipedia jutt fotopleegituse kohta on adekvaatne) on tegemist ainetega, mis reageerivad valguse mõjul fluorofoorsete rühmadega? kas keegi oskab mõned näited tuua?
590 photobleaching fotopleegitus, fotopleekimine spektroskoopia wikipedia järgi: fotopleegitus on fluorofoori fotokeemiline hävinemine. fotopleekimine võib asju keeruliseks teha, kuna valgus mis on vajalik fluorestsensi ergastamiseks hävitab samal ajal fluorofoore. http://en.wikipedia.org/wiki/Photobleaching
644 FTIR FTIR spektroskoopia Ivo: ka eestikeelses tekstis kasutatakse sageli lühendit FT-IR
543 quantum yield kvantsaagis spektroskoopia
546 quench kustutama, nõrgendama spektroskoopia
550 fluorescence quenching fluorestsentsi kustutamine spektroskoopia
566 collisional quenching (of fluorescence) fluorestsentsi põrkeline kustutamine spektroskoopia
739 stretching vibration valentsvõnkumine spektroskoopia
740 time-domain spectrum aeglahutusega spekter spektroskoopia
560 anion receptor anioonretseptor, anioontundlik retseptor supramolekulaarne keemia
19 slurry puderjas mass süntees Tõiv: 'pudru' on sõna 'puder' omastav kääne. Ehk on 'puderjas mass' parem termin, kui see tähistab sünteesinõus tekkivat kahtlase konsistentsiga ollust. Ivo: Tänu, hea ettepanek! Tea:Minu jaoks on "slurri" natuke vedelam - pakuksin vanade eestlaste terminit "kört", kuigi see ei kõla nii akadeemiliselt.
Jüri Ruut: körtmass?
126 mother liquour emalahus süntees
713 Seeding Kristallidega nakatamine süntees
594 detonation number detonatsiooni arv tehnika
510 desalination soolade eemaldamine tehnika This is just the pecefrt answer for all forum members
530 tetryl tetrüül tehnika
20 downtime seisakuaeg tehnoloogia
56 over-processed liigtöödeldud, ületöödeldud tehnoloogia
229 blast-furnace, founding furnace kõrgahi tehnoloogia
251 scale-up tehnoloogia
376 blast furnace process kõrgahjuprotsess tehnoloogia
382 catalysis katalüüs tehnoloogia
403 dry distillation utmine tehnoloogia
404 thermal processing termiline töötlemine tehnoloogia
697 simultaneous distillation-extraction (SDE) tehnoloogia
722 acid detergent fiber happedetergentkiud tehnoloogia
767 forward osmosis edastav osmoos tehnoloogia separatsiooniprotsess milles lahusest eraldub vesi osmootilise rõhu tõttu läbi selektiivse membraani kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse mille kontsentratsiooni taset pidevalt taastatakse
625 cyanotoxins tsüanotoksiinid, sinivetikatoksiinid, sinivetikamürgid toksikoloogia
606 cylindrospermopsin tsülindrospermopsiin toksikoloogia Tsüanotoksiin
427 amino acid L-lysine aminohape L-lüsiin valgud aitab taastada herpes simplexi ja muskleid
610 treatment train (vee) käitlusahel veetehnoloogia
3 vial viaal üld Ivo: anglitsism, kuid väga juurdunud ja kõlab ka eesti keeles hästi
5 supernatant supernatant üld
16 batch partii üld Keemiatööstuses on see vaste OK. Analüütilises keemias kasutatakse ka batch-i mõistet ja tõlgitakse partiiks, aga see on veidi puine.
17 throughput läbilaskevõime, jõudlus üld
27 containment -piir üld Karmen: palju tõlkevariante, mõtteid saab viitest http://mt.legaltext.ee/esterm/
28 threshold lävi üld vt ka cutoff, fadeaway
86 downgrade (millegi) tähtsuse või staatuse vähenemine üld Nt. The hurricane was downgraded to a tropical storm.
97 Validity Kehtivus üld
104 drift triiv üld
106 background foon, taust üld
113 checklist kontrollnimekiri üld
124 data set andmekomplekt, andmemassiiv üld
128 intrinsic olemuslik üld
139 deposit sadestis, deposiit üld Ivo: pole päris hea vaste Karmen: http://mt.legaltext.ee/esterm/ annab deposit=sediment, seega sade või sete
141 purge tühjendama, läbi puhuma, puhastama üld Ivo: vaste oleneb kontekstist
142 thereof sellest, nendest üld
144 charcoal süsi, puusüsi üld
146 contribution panus üld
158 host-guest interaction "peremees-külaline" vastasmõju üld
159 interaction vastasmõju üld
164 mainstream tava- üld
183 override üld
195 unknown tundmatu üld
211 pattern muster üld
230 photo- foto- üld
232 gasoline, petrol bensiin üld
233 elemental lihtaine üld Tegelikult on nii üsna raske tõlkida. Nt. graphite and diamond are types of elemental carbon tuleks hoopis tõlkida: grafiit ja teemant on süsiniku allotroopsed teisendid (lihtaine süsinik esineb grafiidi ja teemandina)
235 transfer (verb) üle kandma üld
237 ionic liquid ioonvedelik üld Tihti kasutatakse mõistet ioonne vedelik. Pakuks ühesõnalist varianti.
239 flash point, flashpoint leekpunkt, leektäpp üld
241 inorganic anorgaanilne üld Eesti keeles ei ole sõna inorgaaniline
253 halogen bonding halogeenside üld mittekovalentne (Lewise happe-aluse tüüpi) vastasmõju halogenorühmade ja elektronpaaridoonorite vahel
255 sublimation sublimatsioon üld
257 ppm, parts per million ppm, miljondik osa üld
245 performance suutlikkus üld method performance - meetodi suutlikkus
248 extractable solution ekstraheeritav lahus üld
250 misinterpretation väärtõlgendus üld
246 species osake / osakese liik üld Pakuksin sellise vaste - minu arust sobib ilusti. Muidugi lausest ja kontekstist olenevalt on ka kitsama tähendusega mõisted tõlkes võimalikud. (Ain)
247 fit for purpose eesmärgile vastav üld
261 acid-base properties happelis-aluselised omadused üld Ivo: lihtne asi, aga küllalt keerukas tõlkida. Happe-aluse omadused ja hape-alus omadsued on justkui veel viletsamad.
262 brass messing üld
265 ground jahvatatud (1), lihvitud (2), põhi- (3) üld ground powder - jahvatatud pulber; ground joint - normaallihv; ground state - põhiolek
267 electron balance elektronbilans üld
272 essential oil, volatile oil, ethereal oil, oil of ... eeterlik õli üld
278 range ulatus üld
309 allotropy allotroopia üld
316 limescale, lime katlakivi üld harvemini scale
Jüri Ruut: "lime" on pigem "lubi"
318 extract leostuma, ekstraheeruma üld
319 synthesis süntees üld
322 cast iron malm üld
323 saturated solution küllastunud lahus üld
324 supercritical fluid extraction, SFE superkriitilise fluidumi ekstraktsioon üld
325 dissociation constant dissotsiatsioonikonstant üld
329 base alus üld
331 proton prooton üld
334 offset nihe üld Ivo: ei tea ühtegi head vastet; Meelis: "nihe" on väga mitmes kohas sobiv.
335 proton transfer prootoni ülekanne üld
341 dissolve lahustuma üld
347 flow-through läbivoolu- üld
348 bulk põhiosa, suur osa üld bulk material- lausmaterjal FI-s kasutusel, ilmselt Käämbre soovitus
351 particles osakesed üld
354 ionization ionisatsioon üld
358 front end kasutajaliides üld
365 mole mool üld
393 equilibriate tasakaalustama üld
398 on-site kohapealne üld
413 subject (verb) midagi millelegi allutama üld
419 nutraceutical üld Mariliis: Tegemist on ühendsõnaga: nutritional + pharmaceutical. Ma pakuks apteegihaps.
448 limiting piir- üld
441 short-term stability lühiajaline stabiilsus üld
452 stoichiometric stöhhiomeetriline üld
456 analytical grade analüütilise puhtusega üld
592 nuclear charge tuumalaeng üld
513 drying oven kuivatuskapp üld
507 tartaric acid viinhape üld 2,3-dihüdroksübutaandihape
536 septum septum üld Ivo: Anglitsism, aga üsna juurdunud ja kõlab ka Eesti keeles päris häti.
524 scaling factor skaleerimisfaktor üld
650 test-tube katsuti, katseklaas üld Keemias on levinud katseklaas, meditsiini alal kasutatakse katsuti.
602 suspend suspendeerima üld
603 suspend suspendeerima, suspensiooni valmistama üld
608 stopcock korkkraan üld
609 desiccator eksikaator üld
596 gaseous substances gaasilised ained üld
528 acetonitrile atsetonitriil üld
662 acid-base equilibria happelis-aluselised tasakaalud üld
535 starting compound lähteaine üld
668 chloraxin üld Koit: jätaks tõlkimata, sest see on kloramfenikooli sisaldava ravimi kommertsnimetus
669 minor component kõrvalkomponent üld
672 orbital-shaker orbitaalraputi üld Teine võimalus oleks orbitaalloksuti. Ringloksuti?
674 gluconic acid glükoonhape üld
685 ytterbium üterbium üld Yb
696 Electro-spinning Elektro-ketrus Üld
541 scaling skaleermine üld
557 formate formaat üld
555 consumption tarve, tarbimine üld
556 attenuate nõrgendama üld
746 template matriits üld
728 carryover ülekanne üld Või ülekandumine?
741 aluminium alumiinium üld
619 standard operation procedure, SOP tööjuhend üld Jüri Ruut: "Standardne töökord", "SOP", "standardprotseduur" on kuidagi kohmakad.
729 under-utilized alakasutatud üld
730 degrade degradeeruma, lagunema; degradeerima, lagundama üld
732 major component põhikomponent üld
575 protophilic protofiilne üld
567 deprotonation deprotoneerumine, deprotoneerimine üld
773 chloramphenicol kloramfenikool üld
574 amphiprotic amfiprotoonne üld
724 separate eraldama, eralduma üld
579 excessive üleliigne, liigne üld